Sztandar

                                              Złota Odznaka Honorowa Polski Związek Motorowy  

Projekt sztandaru: Józef Biernacki, grafika: TEGEL Jasło Krzysztof Libuszowski

Słowo wstępne:

Szanowni Państwo! Nadanie sztandaru Jasielskiemu Klubowi Motorowemu i Ratownictwa Drogowego to dowód uznania dla wytrwałej i trudnej pracy członków na rzecz kształtowania świadomości uczestników ruchu drogowego dróg. Klub dociera do szerokiej grupy mieszkańców Powiatu Jasielskiego ucząc ich nie tylko zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, ale także działań związanych z ratowaniem ludzkiego życia i zdrowia. Organizowane przez Klub akcje i turnieje Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego propagują wśród młodzieży szkolnej zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, kształcą nawyki partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Umiejętności te pozwolą im w przyszłości właściwie zareagować w sytuacjach zagrożenia. To z inicjatywy Klubu powstało przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 Miasteczko Ruchu Drogowego im. Ryszarda Libuchy, gdzie młodzież może nabywać praktyczne umiejętności poruszania się po drogach. Niech sztandar będzie nieodłącznym elementem wszelkich uroczystości, niech przypomina o tradycji oraz przesłaniu Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego. Starosta Jasielski Adam Kmiecik Przewodniczący Komitetu Honorowego

Szanowni Państwo! Jestem przekonany, że dzień 15 czerwca 2014 r. pozostanie na zawsze w pamięci Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego i osób z nim związanych. Fakt nadania sztandaru jest z pewnością uhonorowaniem zasług, jakie Klub odniósł w zaszczytnej służbie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ratownictwa drogowego. Jestem pełen podziwu dla Państwa społecznej i bezinteresownej pracy, która nie tylko kształtuje i wzbogaca wiedzę z tego zakresu wśród doświadczonych jego uczestników, ale również obejmuje swymi działaniami młode pokolenie, formując tym samym postawy godne naśladowania Składam wyrazy uznania dla całego Zarządu JKMiRD i życzę kolejnych dobrze zapisanych kart w dziejach Waszego Klubu. Posiadanie własnego sztandaru to powód do dumy, ale i zobowiązanie. Niech to wydarzenie będzie inspiracją do dalszych, równie wartościowych wzniosłych działań, które wzbogacą Jego historię. Burmistrz Jasła Andrzej Czernecki Wiceprzewodniczący Komitetu Honorowego

Szanowni Państwo! Nie wątpię, że tak jak rozpoznawalne jest logo Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego , tak rozpoznawalny wkrótce stanie się Sztandar tego Klubu. Wieloletnia, skuteczna działalność Jasielskiego Klubu, jego aktywność i zaangażowanie, szczególnie w działalność na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, sprawiają, że na stałe zagościł on w świadomości nie tylko mieszkańców regionu, z którym jest bezpośrednio związany, ale jest jednym z najbardziej zauważalnych klubów członkowskich sfederowanych w Polskim Związku Motorowym. Jego intensywne działania w zakresie ratownictwa drogowego, aktywne włączanie się w działania PZM służące budowaniu wizerunku ze wszach miar profesjonalnego Ratownika Drogowego PZM powodują, że ratownictwo drogowe i umiejętności ratowników drogowych w Polsce są na coraz wyższym poziomie. Jest to praca tym bardziej ważna i odpowiedzialna, że poziom wyszkolenia ratowników drogowych, ich sprawność i szybkość działania, umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, wpływa na bezpieczeństwo nas wszystkich, nie tylko na drogach, ale we wszystkich przestrzeniach życia człowieka. Cieszę się, że Polski Związek Motorowy może dzielić z Państwem radość i przyjemność uczestniczenia w tej uroczystej chwili nadania Sztandaru, która jak wierzę stanie się kolejnym przekroczonym progiem w działalności Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego i inspiracją dla działaczy Klubu zarówno do poszukiwania nowych form popularyzowanie tych niezwykle pożytecznych idei, jak i rozwijania zupełnie nowych form działalności. Andrzej Witkowski Prezes Polskiego Związku Motorowego Komitet Honorowy

Komitet Honorowy:
1. Adam Kmiecik, Starosta Jasielski – przewodniczący Komitetu, 2. Andrzej Czernecki, Burmistrz Miasta Jasła – zastępca przewodniczącego Komitetu, 3. Józef Biernacki, prezes Zarządu JKMiRD – sekretarz Komitetu, 4. Andrzej Witkowski – prezes Związku PZM w Warszawie, 5. Zdzisław Grzyb – prezes ZO PZM Rzeszów, 6. Alicja Zając – Senator RP, 7. dr Bogdan Rzońca – Poseł na Sejm RP, 8. Małgorzata Chomycz – Śmigielska – Wojewoda Podkarpacki, 9. Władysław Ortyl – Marszalek Województwa Podkarpackiego, 10. Andrzej Wędrychowicz – Komendant Powiatowy Policji w Jaśle, 11. Zbigniew Myśliwiec – prezes Zarządu Trans-Wiert sp. z o.o. w Jaśle, 12. Łukasz Gliwa – działacz JKMiRD.

Komitet Organizacyjny:
1. Krzysztof Godek, wiceprezes Zarządu JKMiRD – przewodniczący, 2. Roland Szafarz, wiceprezes Zarządu JKMiRD – zastępca przewodniczącego, 3. Damian Palar, działacz JKMiRD – sekretarz. 4. Zdzisław Maciocha – skarbnik JKMIRD, 5. Jerzy Adam – sekretarz JKMiRD, 6. Janusz Rak – przewodniczący KR JKMiRD, 7. Stanisław Radzik – wiceprzewodniczący KR JKMiRD, 8. Marian Baran – sekretarz KR JKMiRD, 9. Jan Jędrzejko – wiceprezes ZO PZM Rzeszów, 10. Marian Duda – prezes Zarządu Okręgowego TPD w Krośnie, 11. Wiesław Dymiński – prezes AMK Małopolskiego, 12. Szymon Ostafil – działacz AMK Małopolskiego, 13. Marcin Fiejdasz – działacz AMK Małopolskiego, 14. Marek Hejnar – Automobilklub Małopolski w Krośnie, 15. Wiesław Pająk – przewodniczący sekcji 4×4 JKMiRD, 16. Bogusław Muszański – sekretarz sekcji 4x4x JKMiRD, 17. Stanisław Święch – prezes ZOP ZOSP RP w Jaśle, 18. Jerzy Tarkowski – działacz JKMiRD 19. Andrzej Lubas – działacz JKMiRD,20. Wojciech Tomkiewicz – działacz JKMiRD, 21. Andrzej Górka – działacz JKMiRD, 22. Tadeusz Dzięglewicz – OSK „Renoma” Jasło, 23. Magdalena Adam – działaczka JKMiRD, 24. Ewa Piekarska – dyrektor GOK Kołaczyce, 25. mjr Krzysztof Kowal WKU Jasło.

Ramowy program uroczystości: 15 czerwca 2014 r. (Rynek Jasło):
13:00 – spotkanie Komitetu Honorowego u Burmistrza miasta Jasła, 13:50 – wprowadzenie zaprzyjaźnionych sztandarów w towarzystwie Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej (spod budynku Urzędu Miasta na płytę Rynku, 13,55 – wjazd na płytę Rynku Jedlickiego Stowarzyszenia Motocyklowego SHEWOOD RAJDERS 14:00 – rozpoczęcie uroczystości wręczenia sztandaru 14:10 – odegranie hymnu państwowego (nagłośnienie Młodzieżowy Dom Kultury,), 14:15 – rozpoczęcie części oficjalnej, głos zabiera Burmistrz miasta jasła następnie prezes JKMiRD Józef Biernacki – powitanie komitetu Honorowego, komitetu Organizacyjnego, zaproszonych Gości i działaczy JKMiRD, 14,30 – wbijanie gwoździ do drzewca Sztandaru przez Komitet Honorowy, 14:40 – poświęcenie sztandaru przez uczestniczących w uroczystościach zaproszonych księży, 14:50 – przekazanie sztandaru (przewodniczący Komitetu Honorowego) Adam Kmiecik przekazuje sztandar na ręce prezesa Związku PZM Andrzeja Witkowskiego, następnie prezes PZM przekazuje Sztandar prezesowi JKMiRD Józefowi Biernackiemu, ten z kolei przekaże sztandar chorążemu pocztu sztandarowego i jego asystentom, 15:00 – wręczenie odznaczeń (odznaczenie sztandaru i działaczy JKMiRD przez prezesa Związku Andrzeja Witkowskiego i przez prezesa Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dziecka Mariana Dudę. 15:10 – przemówienia przewodniczącego komitetu oraz prezesa Związku Andrzeja Witkowskiego, oraz zaproszonych Gości, 15.30 – przejazd szykiem motocykli Jedlickiego Stowarzyszenia Motocyklowego SHEWOOD RAJDERS – prezydent Roman Tark , następnie Orkiestra Dętą, poczty sztandarowe oraz Goście i osoby towarzyszące (przemarsz z miejsca uroczystości do Restauracji „PERŁA” „U Schabińskiej”) 16:00 – uroczysty bankiet w restauracji, wbijanie gwoździ przez zaproszonych Gości i działaczy JKMiRD, luźna dyskusja, podziękowania – zakończenie uroczystości.

Zaproszone poczty sztandarowe biorące udział w uroczystościach: 
Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Kościuszki 26, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle,38 -200 Jasło, ul. Mickiewicza 33, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle, 38 -200 Jasło, ul. Mickiewicza 33, Ochotnicza Straż Pożarna w Załężu, 38 223 Osiek Jasielski, Załęże, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie, 38 400 Krosno, ul. Bohaterów Westerplatte 20, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle , 38 -200 Jasło, ul. Szkolna 38, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, 38-213 Kołaczyce, Aleja Jana Pawła II 3, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, 38-230 Nowy Żmigród, ulica Mickiewicza 18, Zespół Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy, 38-207 Przysieki, Trzcinica 79.

ZAPROSZENI GOŚCIE:
1.nadinsp. Zdzisław Stopczyk – Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, 2.insp. Andrzej Sabik – Zastępca Podkarpackiego KWP w Rzeszowie, 3.podinsp. Zdzisław Sudoł – Naczelnik Wydział Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie, 4.mł. insp. Wiesław Dybaś – naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie, 5.podinsp. Waldemar Pieniowski – WRD KWP w Rzeszowie, 6.nadbryg. Bogdan Kuliga – Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie, 7.Ryszard Mastej – Komendant Straży Miejskiej w Jaśle, 8.ppłk Andrzej Nykiel – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle, 9.mjr Krzysztof Kowal – zastępca komendanta WKU w Jaśle, 10.st. bryg. Wiesław Latoszek – Komendant Powiatowy PSP w Jaśle, 11.mł. bryg. Bogdan Ziemba – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle, 12.mł. insp. Artur Dudek – zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle, 13.mł. insp. Henryk Kmiecik – zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle, 14.mł. insp. Marek Konkolewski – BRD KGP w Warszawie, 15.Antoni Wydro – Podkarpacki Wicekurator Oświaty w Rzeszowie, 16.Franciszek Miśkowicz – wicestarosta jasielski, 17.Bogusław Kręcisz – przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle, 18.Zbigniew Dranka – radny Rady Powiatu Jasielskiego, 19.Tadeusz Gorgosz – radny Rady Powiatu Jasielskiego, 20.Elżbieta Bernal – przewodnicząca Rady Miasta Jasła, 21.Leszek Znamirowski – II Zastępca Burmistrza Miasta Jasła, 22.ks. Tadeusz Wawryszko – kapelan strażaków powiatu jasielskiego, 23.ks. Roman Grądalski – kustosz Bazyliki Mniejszej w Dębowcu, 24.ks. Tadeusz Gąsiorowski – proboszcz parafii MB Częstochowskiej w Jaśle, 25.ks. Gerard Stanula – kapelan policjantów powiatu jasielskiego, 26.ks. Zbigniew Irzyk – proboszcz Kolegiaty Farnej w Jaśle, 27.Marek Ząbek – dyrektor WORD w Rzeszowie, 28.Lucjusz Nadbereżny – dyrektor WORD w Tarnobrzegu, 29.Ryszard Siepietowski – dyrektor WORD w Krośnie, 30.Jarosław Schabowski – prezes Zarządu Wimed Tuchów, 31.Paweł Gabryel – członek Zarządu Wimed Tuchów, 32.Krystyna Domaradzka – dyrektor ZUS w Jaśle, 33.Jarosław Grzegorczyk – dyrektor biura AMK Stalowa Wola, 34.Stanisław Malczewski – SITK Krosno, 35.Andrzej Penar – SITK Krosno,36.Dorota Krygowska – inspektor w WORD Krosno,37.Agata Pucykowicz – regionalista,38.Jan Zych – Wójt Gminy Korczyna, 39.Łukasz Tur – Podkarpacki Wojewódzki ITD w Rzeszowie, 40.Wiesław Brzana – WITD Rzeszów, 41.Aleksandra Zajdel-Kijowska – dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, 42.Barbara Wierdak – Cyboroń – dyrektor LO w Nowym Żmigrodzie, 43.Ludomir Mastej – dyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy, 44.Joanna Kubit – dyrektor ZSP nr 4 w Krośnie,45.Antoni Salacha – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach, 46.Janusz Konieczny – wiceprezes ZG ZOSP RP w Warszawie, 47.Tadeusz Sieniawski – członek Prezydium ZOW ZOSP RP w Rzeszowie, 48.Stanisław Bolek – prezes Firmy Art – Lamp Jasło, 49.Józef Folcik – prezes ZEW Solina-Myczkowce,50.Iwona Hawliczek – rzecznik prasowy ZEW Solina-Myczkowce, 51.lek. med. Michał Burbelka – dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, 52.Dariusz Pomprowicz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle, 53.Jan Dziuban – Prokurator Rejonowy w Jaśle, 54.Marian Szmyd – prezes Sądu Rejonowego w Jaśle, 55.Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A., 56.Iwona Mostowska – Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku, 57.Robert Bialik – prezes Zarządu LOTOS Infrastruktura S.A. w Jaśle, 58.Roman Kościow – LOTOS Infrastruktura S.A. w Jaśle, 59.Lesław Wojtas – Prezes Zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, 60.Wacław Polański – dyrektor PBS w Sanoku Oddział w Jaśle, 61.Anna i Piotr Bialikowie – właściciele Argus Energy Jasło, 62.Ryszard Bal – dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, 63.Janusz Szewczyk – dyrektor Jasielskiego Domu Kultury, 64.Jerzy Dębiec – dyrektor GOK w Nowym Żmigrodzie, 65.Antoni Marchewka – dyrektor GOK w Osieku Jasielskim, 66.Barbara Łącka – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle, 67.Janusz Wilk – właściciel Sklepu Motoryzacyjnego, 68.Zbigniew Mazurczak – Trans-Wiert sp. z o.o. Jasło, 69.Adam Matuszewski – Prezes PRDM sp. z o.o. w Jaśle, 70.Katarzyna Oparowska – współorganizator Zlotów Motocyklowych w Dębowcu. 71.Józef Dziedzic – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policji, 72.Antoni Barzyk – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policji, 73.Jan Łazowski – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policji, 74.Grzegorz Gogola – kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Jaśle, 75.Irena Baciak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Zawadce Osieckiej, 76.Wiktoria Laskus – ZG PZM Warszawa, 77.Wojciech Morawski – ZG PZM Warszawa, 78.Paweł Polański – Kanclerz Podkarpacka Szkoła Wyższa, 79.Jan Krzyżak – emeryt, 80.Mateusz Mijal – piosenkarz, 81.Damian Zawisza – Automobilklub Biecki, 82.Marcin Fiejdasz – działacz AMK Małopolskiego w Krośnie, 83.Marek Hejnar – działacz AMK Małopolskiego w Krośnie,84.Grzegorz Krzemień – działacz AMK Małopolskiego w Krośnie, 85.Szymon Ostafil – działacz AMK Małopolskiego w Krośnie,

PREZESI AUTOMOBILKLUBÓW I KLUBÓW PZM OKRĘGU RZESZOWSKIEGO:
1.Andrzej Marszałek – Auto Moto Klub Krośnieński, 2.Waldemar Kopczyk – Auto Sport Klub Przemyśl, 3.Andrzej Makaran – Automobilklub Doliny Sanu LOK Stalowa Wola, 4.Grzegorz Stryjski – Automobilklub Mielecki, 5.Krzysztof Wdowiak – Automobilklub Nowa Dęba, 6.Marek Dobrowolski – Automobilklub Rzeszowski, 7.Zbigniew Bieś – Automobilklub Stalowa Wola, 8.Janusz Sieradzki – Jarosławski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, 9.Sławomir Stryczacz – Klub Motocyklowy Rymanów – Eter w Rymanowie, 10.Andrzej Sokalski – Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego NIL Kolbuszowa, 11.Roman Żmigrodzki – Klub Motorowy Łańcut w Woli Dalszej, 12.Janusz Steliga – Krośnieńskie Stowarzyszenie Motorowe KSM Krosno, 13.Marian Tworzydło – LKS „Strumyk” w Malawie, 14.Zbigniew Filip – PGR 4×4 Przeworska Grupa Rajdowa w Przeworsku, 15.Krzysztof Kaczka – Rzeszowski Klub Motocyklowy „Raptor” w Rzeszowie, 16.Marta Półtorak – SPEEDWAY STAL RZESZÓW S. A. w Rzeszowie, 17.Grzegorz Jachyra – Stowarzyszenie Kolbuszowski KSMiRD „Kolbuszowa 4×4”, 18.Małgorzata Kowal – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz ich Rodzin „JADWIZANIE”, 19.Ryszard Dzik – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie”’, 20.Józef Lis – Zakładowy Klub Sportowy STAL. 21.Marek Sitek – Automobilklub Biecki,

WÓJTOWIE I BURMISTRZOWIE GMIN POWIATU JASIELSKIEGO:
1.Małgorzata Salacha – Burmistrz Miasta i Gminy Kołaczyce, 2.Rafał Papciak – Wójt Gminy Brzyska, 3.Mariusz Pykosz – Wójt Gminy Osiek Jasielski, 4.Zbigniew Staniszewski – Wójt Gminy Dębowiec, 5.Krzysztof Augustyn – Wójt Gminy Nowy Żmigród, 6.Bogusław Wójcik – Wójt Gminy Tarnowiec, 7.Kazimierz Miśkowicz – Wójt Gminy Krempna, 8.Zenon Szura – Wójt Gminy Skołyszyn, 9.Stanisław Pankiewicz – Wójt Gminy Jasło.

ZAPROSZENI DZIAŁACZE JKMIRD:
1.Adam Julia 2.Barański Kazimierz 3.Bartuś Lucjan 4.Biernacki Sebastian 5.Błasik Mateusz 6.Błasik Stanisław 7.Betlej Marcin 8.Bucko Jacek 9.Bolek Stanisław 10.Borkowski Aleksander 11.Burbelka Janusz 12.Cichacz Sławomir 13.Czajka Andrzej 14.Dębiec Damian 15.Domaradzki Mateusz 16.Domasławski Artur 17.Dutka Marian 18.Fiałkiewicz Czesław 19.Gierut Edward 20.Hendzel Gabriel 21.Janeczko Paweł 22.Klaczkowski Tadeusz 23.Kłosowicz Stanisław 24.Kopeć Krzysztof 25.Kopera Waldemar 26.Kozak Adam 27.Król Marcin 28.Krzyżak Adam 29.Lorenc Barbara 30.Maciocha Alicja 31.Moskal Zbigniew 32.Mroczka Marek 33.Opałka Łukasz 34.Puchyrska Justyna 35.Przebięda Andrzej 36.Radzik Grzegorz 37.Sikora Anna 38.Skicki Marek 39.Smagacki Grzegorz 40.Smorul Adam 41.Smorul – Kamińska Iwona 42.Szot Mariola 43.Szudy Grzegorz 44.Tarkowska Joanna 45.Trybus – Radzik Małgorzata 46.Walko Piotr 47.Wesołowski Karol 48.Wierdak Artur 49.Wierdak Bogdan 50.Wilczak Kinga 51.Witusik Stanisław 52.Zwolińska Marlena 53.Żebracki Piotr 54.Żółtek Krzysztof

Wyciąg ze Statutu JKMiRD: Statut Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia. § 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego” / w skrócie JKMiRD/, zwane w dalszej części Statutu „Klubem”. § 2. 1. Klub działa na terenie całego kraju. 2. Klub może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Siedzibą Klubu jest miasto Jasło, 38-200 Jasło, ul. Ks. Piotra Skargi 86/9. § 3. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. § 4. 1. Klub jest stowarzyszeniem zrzeszającym – na zasadzie dobrowolności – osoby fizyczne i prawne. 2. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. § 5. Klub może być członkiem innych organizacji i stowarzyszeń, których cele i zadania są takie same lub podobne do celów i zadań Klubu. § 6. Klub posiada prawo używania znaku / logo Klubu/, barw, sztandaru i odznak organizacyjnych oraz pieczęci – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami…

KALENDARIUM PRZYGOTOWAŃ: 28.12.2013: podjęto uchwałę Zarządu Klubu w połączeniu z KR o treści: z dniem 2 stycznia 2014 r. rozpocząć działania zmierzające do wykonania sztandaru dla JKMiRD. UCHWAŁA nr 2/XII/2013 Zarządu Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie wręczenia sztandaru Jasielskiemu Klubowi Motorowemu i Ratownictwa Drogowego Na podstawie Rozdziału I § 6 i Rozdziału IV § 25 statutu Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego (zwanego dalej JKMiRD) Zarząd JKMiRD uchwala, co następuje: § 1. Należy rozpocząć działania zmierzające do wręczenia sztandaru Jasielskiemu Klubowi Motorowemu i Ratownictwa Drogowego. § 2. Wykonanie uchwały powierza się prezesowi Zarządu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 04.01.2014: zlecono wykonanie grafiki w firmie TEGEL Jasło wykonanego projektu sztandaru przez Józefa Biernackiego. 14.01.2014: Spotkanie Józefa Biernackiego z Prezesem Związku Polskiego Związku Motorowego w Warszawie Panem Andrzejem Witkowskim. Na spotkaniu tym ustalono min: – Omówiono wstępnie projekt sztandaru – naniesiono poprawki, – Omówiono niektóre szczegóły tj, termin wręczenia sztandaru na 15 czerwca 2014, – Złożyłem ustną prośbę o uroczyste odznaczenie sztandaru w dniu jego wręczenia, – Wstępne ustalano Komitet Honorowy – poproszono Prezesa Związku do składu Komitetu Honorowego, – Ustalono że spotkania Komitetu Honorowego odbywać się będą w Firmie TRANS – Wiert Jasło, – Ustalono powołanie Komitetu Organizacyjnego. 16.01.2014: rozesłano drogą elektroniczną projekt sztandaru członkom Zarządu JKMiRD oraz Komisji Rewizyjnej do jego akceptacji. 17.01.2014: na zebraniu sprawozdawczym w OSP Załęże zaproszono Zarząd OSP i poczet sztandarowy jednostki do uczestnictwa w miesiącu czerwcu 2014 r. na uroczystości wręczenia sztandaru dla JKMiRD. 20.01.2014: na rozpoczęciu kursu ratownik drogowy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie zaproszono Panią dyrektor i poczet sztandarowy szkoły do uczestnictwa w miesiącu czerwcu 2014 r. na uroczystośći wręczenia sztandaru dla JKMiRD. 21.01.2014: na spotkaniu z okazji 15-lecia ZOP ZOSP RP w Skołyszynie zaproszono prezesa Stanisława Święcha i poczet sztandarowy ZOP ZOSP RP do uczestnictwa w miesiącu czerwcu 2014 r. na uroczystości wręczenia sztandaru dla JKMiRD. 21.01.2014: na spotkaniu z okazji 15-lecia ZOP ZOSP RP w Skołyszynie zaproszono Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle st. bryg. Wiesława Latoszka oraz poczet sztandarowy Państwowej Straży Pożarnej do uczestnictwa w miesiącu czerwcu 2014 r. na uroczystości wręczenia sztandaru dla JKMiRD. 29.01.2014: zlecono wykonanie projektu graficznego głowicy i puszki na trzon sztandaru – Damianowi Palarowi. 29.01.2014: zlecono wstępną wycenę wykonania sztandaru oraz głowicy z puszką na trzon sztandaru Pracowni Sztandarów Małgorzata Czarnecka z Murowanej Gośliny. 30.01.2014: zlecono Grupie ARTAL Metaloplastyka z Łodzi wykonanie 300 sztuk przypinek z logo Klubu, które zostaną wręczone zaproszonym gościom. 31.01.2014: ustalono i podpisano umowę z p. Grzegorzem Schabińskim na catering i okolicznościowe spotkanie w Restauracji „U Schabińskiej” w Jaśle dla uczestników wręczenia sztandaru. 01.02.2014: uruchomiono zakładkę „Sztandar” na stronie głównej naszej oficjalnej strony internetowej www.jkmird.pl, pod którą są umieszczane wszelkie informacje dotyczące uroczystości. 03.02.2014: zlecono wykonanie grafiki płyty Rynku w Jaśle z rozkładem poszczególnych elementów uroczystości wręczenia sztandaru (miejsce zaproszonych Gości, pocztów sztandarowych, orkiestry, stolika ze sztandarem, pocztu sztandarowego JKMiRD, mikrofonów, kierunku wejścia na płytę, wyłączenia z ruchu ulicy Rynek na wysokości Urzędu Miasta w godzinach 13:00 – 16:00) – Damianowi Palararowi. 10.02.2014: odbyło się posiedzenie Zarządu JKMiRD, podczas którego jednogłośnie zostały podjęte uchwały w sprawie: wręczenia sztandaru, powołania komitetów: honorowego i organizacyjnego oraz powołania składu pocztu sztandarowego. 11.02.2014: otrzymaliśmy zamówione 300 sztuk przypinek z logo Klubu od Grupy ARTAL Metaloplastyka z Łodzi. 12.02.2014: zorganizowano posiedzenie Komitetu Honorowego do wręczenia pocztu sztandarowego dla JKMiRD w siedzibie Trans – Wiert sp. z o.o. w Jaśle przy ulicy Przemysłowej 15. 12.02.2014: ustalono termin i miejsce uroczystego przekazania sztandaru dla JKMiRD: 15 czerwca 2014 r. (niedziela) o godzinie 14:00 na płycie głównej Rynku. Będzie to impreza towarzysząca „Dniom Jasła 2014”. 13.02.2014: wybrano skład uroczystego pocztu sztandarowego w osobach: Grzegorz Smagacki – chorąży pocztu sztandarowego , Marcin Betlej i Jacek Bućko – asystenci pocztu sztandarowego.. 18.02.2014: zamówiono w firmie TEGEL Jasło wykonanie dwustu sztuk okolicznościowych kopert z logo Klubu, PZM i napisem „Sztandar”. 24.02.2014: zamówiono w firmie TEGEL Jasło wykonanie zaproszeń imiennych według wcześniej ustalonej listy zaproszonych Gości i działaczy JKMiRD.. 17.03.2014: odbyło się spotkanie u starosty jasielskiego Adama Kmiecika (przewodniczącego Komitetu Honorowego) – omówienie spraw bieżących dotyczących przygotowań do wręczenia sztandaru. 19.03.2014: w firmie TEGEL Jasło odebrano wydrukowane zaproszenia imienne oraz okolicznościowe koperty z napisem „Sztandar” 26.03.2014: otrzymaliśmy z Pracowni Haftu Artystycznego Pani Małgorzata Czarnecka, 65 – 095 Murowana Goślina; sztandar kompletny, 3 szarfy, młoteczek do wbijania gwoździ, wskaźnik 6 par białych rękawiczek oraz podstawę. 08.04.2014: uzgodniono z ks. kanonikiem z Kościoła Parafialnego FARA Jasło sprawę poświecenia sztandaru w dniu 15 czerwca 2014 r. 17.04.2014: zamontowano gablotę na „Sztandar” w siedzibie Klubu wykonaną przez Firmę Stolarską – Jacek Pilch z Jasła. 28.04.2014: zamówiono wykonanie tablicy i gwoździe w Firmie „GRAWERTON Mielec”. 29.04.2014: złożono zamówienie wykonania składu komputerowego „INFORMATORA” Firmie DWR Dariusz Koś.

W XVIII rocznicę JKMiRD Sztandar dla JKMiRD „Ratujemy i uczymy ratować”. Idea bezpieczeństwa wypisana na płacie sztandaru W niedzielne 15 czerwca 2014 r. na płycie Rynku odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru dla Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego. To jedna z nielicznych organizacji pozarządowych w powiecie jasielskim oraz jedyna spośród 24 automobilklubów, klubów i stowarzyszeń zrzeszonych w Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Motorowego szczycąca się posiadaniem takiego symbolu. Uroczystemu przekazaniu sztandaru towarzyszyła Miejsko – Kolejowa Orkiestra Dęta, motocykliści zrzeszeni w Jedlickim Stowarzyszeniu Motocyklowym „Sherwood Riders” oraz poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych z JKMiRD podmiotów: Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle, Ochotniczej Straży Pożarnej w Załężu (gmina Osiek Jasielski), Zespołu Szkół Miejskich nr 3 – Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle, Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach, Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie, Zespołu Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, a także zaproszeni goście, przedstawiciele służb mundurowych, burmistrzowie miast i wójtowie gmin powiatu jasielskiego, prezesi automobilklubów i klubów okręgu rzeszowskiego Polskiego Związku Motorowego, działacze JKMiRD oraz mieszkańcy Jasła. Komitetowi honorowemu przewodniczył starosta jasielski Adam Kmiecik, który w imieniu fundujących sztandar przekazał go na ręce Prezesa Związku PZM w Warszawie Andrzeja Witkowskiego. Ten z kolei wręczył go prezesowi Zarządu JKMiRD Józefowi Biernackiemu. Poczet sztandarowy tworzyli: Grzegorz Smagacki (chorąży), Marcin Betlej i Jacek Bućko (asystenci). Sztandar został poświęcony przez proboszcza Kolegiaty Farnej ks. kanonika Zbigniewa Irzyka. Jego wręczenie zostało potwierdzone uchwałą nr 3/II/2014 Zarządu JKMiRD z dnia 10 lutego 2014 roku. Sztandar JKMiRD ma wymiary 90 x 110cm. Na zlecenie Klubu wykonała go Pracownia Sztandarów Małgorzata Czarnecka z Murowanej Gośliny. Tworzą go atłasowe płaty obszyte frędzlami. Lewa strona sztandaru projektu Józefa Biernackiego ma kolor jasny niebieski. Centralne miejsce zajmuje logotyp JKMiRD. U jego podnóża umieszczono laur o żółtej barwie. Na tej stronie znajduje się też napis: „Ratujemy i uczymy ratować”. Na wysokości belek krzyża w logotypie Klubu umieszczono daty: po lewej stronie „1997” nawiązującej do momentu założenia stowarzyszenia, a po prawej stronie „2014” – nadanie sztandaru. W górnych rogach umieszczono znaki graficzne: PZM (lewym) oraz ratownika drogowego PZM (prawym). Prawa strona sztandaru jest koloru czerwonego. Widnieje na niej biały orzeł w koronie, otoczony napisem: „Rzeczpospolita Polska”. Zawisł on na drzewcu wykonanym z drewna w jasnym kolorze zwieńczonym metalową puszką koloru srebrnego, na której zawarte są inicjały „JKMiRD” oraz głowicą w kształcie logotypu PZM. W drzewce zostały wbite pamiątkowe gwoździe przez dwanaście osób wchodzących w skład komitetu honorowego. W celu jego uroczystego wręczenia zostały powołane dwa komitety: honorowy i organizacyjny. W skład tego pierwszego weszli: starosta jasielski Adam Kmiecik (przewodniczący), burmistrz Jasła Andrzej Czernecki (zastępca przewodniczącego), prezes Zarządu JKMiRD Józef Biernacki (sekretarz), prezes Związku PZM w Warszawie Andrzej Witkowski, prezes ZO PZM w Rzeszowie Zdzisław Grzyb, senator RP Alicja Zając, poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz – Śmigielska, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Komendant Powiatowy Policji w Jaśle insp. Andrzej Wędrychowicz, prezes Zarządu Trans – Wiert sp. z o.o. w Jaśle Zbigniew Myśliwiec oraz działacz JKMiRD Łukasz Gliwa. Z okazji niedzielnej uroczystości prezes Związku PZM w Warszawie Andrzej Witkowski skierował okolicznościowy list, w którym czytamy: „Nie wątpię, że tak jak rozpoznawalne jest logo JKMiRD, tak rozpoznawalny wkrótce stanie się Sztandar tego Klubu. Wieloletnia, skuteczna działalność JKMiRD, jego aktywność i zaangażowanie, szczególnie w działalność na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego sprawiają, że na stałe zagościł on w świadomości nie tylko mieszkańców regionu, z którym jest bezpośrednio związany, ale jest jednym z najbardziej zauważalnych klubów członkowskich sfederowanych w PZM. Jego intensywne działania w zakresie ratownictwa drogowego, aktywne włączenia się w działania PZM służące budowaniu wizerunku ze wszech miar profesjonalnego Ratownika Drogowego PZM powodują, że ratownictwo drogowe i umiejętności ratowników drogowych w Polsce są na coraz wyższym poziomie. Jest to praca tym bardziej ważna i odpowiedzialna, że poziom wyszkolenia ratowników drogowych, ich sprawność i szybkość działania, umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, wpływa na bezpieczeństwo nas wszystkich, nie tylko na drogach, ale we wszystkich przestrzeniach życia człowieka. Cieszę się, że PZM może dzielić z Państwem radość i przyjemność uczestniczenia w tej uroczystej chwili nadania Sztandaru, która jak wierzę stanie się kolejnym przekroczonym progiem w działalności JKMiRD i inspiracją dla działaczy Klubu zarówno do poszukiwania nowych form popularyzowania tych niezwykle pożytecznych idei, jak i rozwijania zupełnie nowych form działalności”. Sztandar został uhonorowany dwoma wyróżnieniami: Złotą Odznaką Honorową Związku Motorowego” oraz Medalem im. doktora Henryka Jordana przyznanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Uhonorowani zostali również poszczególni działacze oraz osoby współpracujące na co dzień z Klubem. Odznaki Honorowe „Przyjaciel Dziecka” przyznane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci odebrali dziś: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Wiesław Latoszek, zastępca Komendanta PSP mł. bryg. Bogdan Ziemba, Komendant Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie Jacek Krzyżak, Adam Krzyżak oraz Stanisław Radzik. Odznakę Honorową PZM otrzymali: senator RP Alicja Zając (w stopniu złotym), Jacek Bućko i Bartosz Biernacki i Jerzy Brokowski (w stopniu srebrnym), zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jaśle mjr Krzysztof Kowal, prezes Ośrodka Szkolenia Kierowców „Renoma” w Jaśle Tadeusz Dzięglewicz, Grzegorz Smagacki, Mateusz Błasik, Marcin Betlej, Andrzej Górka, Adam Kozak i Łukasz Gliwa (w stopniu brązowym). Każdy z uczestników niedzielnej uroczystości otrzymał na pamiątkę drukowany informator z materiałami źródłowymi oraz odznakę z charakterystycznym okrągłym logotypem JKMiRD (przypinkę do marynarki). Aby upamiętnić swoją obecność zainteresowani mogli wbić symboliczny gwóźdź w tarcze, która zawiśnie w honorowym miejscu w siedzibie Klubu. Impreza wpisała się w tegoroczne obchody „Dni Jasła”.Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego to powstała w kwietniu 1997 roku z inicjatywy Józefa Biernackiego, Romana Tulei, Stanisława Radzika i dwudziestu innych osób organizacja społeczna, mająca siedzibę w Jaśle przy ulicy Piotra Skargi 86/9. W chwili obecnej użytkuje dwa pomieszczenia biurowe udostępniane nieodpłatnie przez jasielski magistrat. Jego działalność statutowa skupia się w głównej mierze na sześciu segmentach: organizacji szkoleń mających wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym; organizacji turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogowym i turniejów motoryzacyjnych; organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem elementów związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym; popularyzacji wiedzy i zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym; szkoleniu dzieci i młodzieży w zakresie przygotowującym ich do uzyskania karty rowerowej i motorowej oraz uczestnictwu i rywalizacji w systemie zawodów i imprez organizowanych przez inne organizacje.Jest członkiem zwyczajnym PZM, bezpośrednio reprezentowanym przez ZO PZM w Rzeszowie. Władze w stowarzyszeniu pełni: pięcioosobowy Zarząd Klubu (Józef Biernacki – prezes, Krzysztof Godek – wiceprezes, Roland Szafarz – wiceprezes, Zdzisław Maciocha – skarbnik, Jerzy Adam – sekretarz), trzyosobowa Komisja Rewizyjna (Janusz Rak – przewodniczący, Stanisław Radzik – zastępca przewodniczącego, Marian Baran – sekretarz) oraz Walne Zebranie Członków Klubu. Obecna kadencja trwa od 2011 do 2014 roku. Na dzień 31 grudnia 2013 roku JKMiRD liczył 158 członków. Zainteresowani mogą realizować swoje pasje w pięciu sekcjach tematycznych: samochodów terenowych „Traper 4×4”, turystyki motorowej, ratowników drogowych, Ligi Obrony Kraju oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W swoich szeregach skupia licencjonowanych: sędziów sportów motorowych I i II stopnia, instruktorów ratownictwa drogowego PZM, organizatorów sportu popularnego, osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym, ratowników drogowych PZM oraz dyplomowanych ratowników medycznych. Trzykrotnie był współorganizatorem finału wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym: XXXIII dla uczniów szkół podstawowych (w 2010 roku), XXXIV dla uczniów szkół gimnazjalnych (w 2011 roku) i XXXVII dla uczniów szkół gimnazjalnych (w 2014 roku). Ponadto w 2013 roku zorganizował, po raz pierwszy w województwie podkarpackim, finał centralny Turnieju. Wszystkie zostały rozegrane na obiektach Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle oraz nowoczesnym przyszkolnym Miasteczku Ruchu Drogowego imienia Ryszarda Libuchy. „Sztandarowymi” przedsięwzięciami, których corocznie jest organizatorem i które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń lokalnych, są: ogólnopolski program edukacyjny „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły” (realizowany na zlecenie Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, która posiada w naszym mieście swój zakład) – w ramach którego do wszystkich uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w powiecie jasielskim na początku każdego roku szkolnego trafia nieodpłatnie ponad tysiąc światełek odblaskowych oraz pakietów edukacyjnych; finały powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych; gminne Dni Dziecka (co roku w innej z gmin powiatu jasielskiego), Zloty Samochodów Terenowych 4×4 w gminie Osiek Jasielski oraz gminie Korczyna; Jasielski Samochodowy Rajd Niepodległości, czy piknik „Bezpieczne wakacje” z osiedlem Mickiewicza. Autor artykułu; Damian Palar

Otrzymane gratulacja w czasie wręczenia Sztandaru w dniu 15.czerwca 2014 r.

Zespół Szkół Miejskich Nr3 w Jaśle Aleksandra Zajdel Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle Stanisław Święch Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Bogdan Kuliga Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Zdzisław Stopczyk Prezes KMiRD ”Nil” w Kolbuszowej Andrzej Sokalski Prezes Zarządu Automobilklubu Mieleckiego Grzegorz Stryjski Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl Małgorzata Salacha Urząd Miejski w Kołaczycach Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. mgr inż. Wiesław Latoszek Jan Zych Wójt Gminy Korczyna BLAHOŽELANIE