REGULAMIN

Na terenie Miasteczka zabrania się:
1. Zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użytkowników,
2. Powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody administratora,
3. Spożywania alkoholu lub innych używek oraz przebywania na terenie Miasteczka w stanie nietrzeźwym,
4. Palenia wyrobów tytoniowych,
5. Niszczenia i uszkadzania roślinności, deptania trawników,
6. Niszczenia i uszkadzania ławek, koszy, znaków drogowych i innych urządzeń,
7. Zanieczyszczania i zaśmiecania obszarów zieleni,
8. Poruszania się pojazdami silnikowymi, motorowerami (nie dotyczy pojazdów związanych z utrzymaniem miasteczka i pojazdów posiadających zezwolenie),
9. Jeżdżenia na deskorolkach i wrotkach,
10. Jeżdżenia rowerami w sposób zagrażający bezpieczeństwu użytkowników Miasteczka,
11. Wyprowadzania psów,
12. Organizowania imprez bez zgody administratora.

Naruszanie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń.

OBIEKT CAŁODOBOWO MONITOROWANY