Akty prawne

POSTANOWIENIE
 
Sąd Wojewódzki w Krośnie, Wydział I Cywilny
z dnia 07 maja 1997 r.
Sygn. akt. Ns 17/1997 r. POSTANOWIENIE  Sad Wojewódzki w Krośnie, Wydział I Cywilny Sekcja Rejestracji w składzie: Przewodniczący: SSW Wojciech Węgrzyn
po rozpatrzeniu w dniu 07 maja 1997 r. w Krośnie na posiedzeniu niejawnym sprawy
z wniosku Komitetu Założycielskiego
 
Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego
 
w Jaśle o wpis do rejestru P o s t a n a w i a:  Wpisać do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej w dziale A
 
JASIELSKI KLUB MOTOROWY I RATOWNICTWA DROGOWEGO
 
w Jaśle ul. Tkaczowa 18 / rubryka 3 /, działające na terenie województwa krośnieńskiego
/ rubryka 4 /,dla realizacji celów i zdań określonychw rozdziale II Statutu / rubryka 4 /, złożonego w dniu 21 kwietnia 1997 r./ rubryka 6 /, reprezentowany przez Zarząd / rubryka 7 /, imieniem którego działa komitet w składzie: Józef Biernacki, Michał Burbelka, Stanisław Radzik, Marek Górniak, Roman Tuleja, Leszek Placek,
Tadeusz Rojkowski, Wit Lachowicz, Krzysztof Godek. – / rubryka 6 /.- U z a s a d n i e n i e: Stowarzyszenie powstało zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej / Dz. U. Nr 25 poz. 113 /. Dopełniło też formalności uzasadniających wpisanie do sądowego rejestru. Krosno. 07 maja 1997 r.  
Członek Polskiego Związku Motorowego
 
Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy  Rzeszów, ul. Kościuszki 15
 
L.dz. Org.II-16/97
 
U C H W A Ł A Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie
 
z dnia 20 listopada 1997r.
 
w sprawie przyjęcia
Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego w Jaśle
na członka rzeczywistego Polskiego Związku Motorowego. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie – działając na podstawie § 52 ust.1, pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwalonego na Krajowym Zjeździe Delegatów PZM w dniu 29 czerwca 1991r.,
zmienionego uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów PZM w dniu 24 czerwca 1995 r.,- uchwala co następuje: §1 Przyjmuje się Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego w Jaśle
na członka rzeczywistego Polskiego Związku Motorowego. § 2 Uchwała ma moc obowiązującą od dnia 30 czerwca 1997r. tj. od chwili pozytywnego rozpatrzenia wniosku Zarządu Jasielskiego KLubu Motorowego i Ratownictwa drogowego w Jaśle,
przez Prezydium Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie.
Za zgodność:
 Wiceprezes
Zarządu Okręgowego PZM
Inż. Jan Jędrzejko
 
Rzeszów, 29 listopada 1997 r.  
 
 
 
NIP
 
 
 
Urząd Skarbowy w Jaśle
 
DECYZJA
 
w spreawie nadania numeru identyfikacji podatkowej
 

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego

 
otrzymuje numer identyfikaci podatkowej
 
685 203 40 85
 

Jasło 07 lipca 2000 r.

 
 
Urząd Miasta Jasła – herb
 
 
Uchwała Nr XLII/406/2001
Rady Miejskiej Jasła
 
z dnia 31 sierpnia 2001 r.
W sprawie: udzielenia zgody na używanie herbu miasta Jasła przez
Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego.  Na podstawie art. 18 ust.2pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminym/tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r.
z póź. zm./ oraz art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 roku o znakach towarowych /Dz.U. nr 5 poz. 17 z póź. zm./ Rada Miejska Jasła uchwala, co następuje: §1 Wyraża się zgodę na używanie herbu miasta Jasła przez;

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego /JKMiRD/

 
w pismach korespondencyjnych i okolicznościowych oraz na materiałach promocyjnych imprez organizowanych przez JKMiRD.§ 2Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Miasta Jasła.§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła

 

                                                                                                Robert Radwan
 

                                                                    Jasło. 31 sierpnia 2001 r.

 
 
Starostwo Powiatowe – herb
 
Uchwała Nr XXXIX/255/2002
Rady Powiatu Jasielskiego
z dnia 22 lutego 2002 r.
W sprawie: wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego
przez Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego.  Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592), Rada Powiatu Jasielskiego uchwala co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na używanie herbu Powiatu Jasielskiego w pismach korespondencyjnych
i okolicznościowychoraz innych materiałach związanych z organizacją imprez sportowych przez;
 
Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu mgr inż. Maria Kurowska

Jasło. 22 lutego 2002 r.

 
 
KRS
 
 
POSTANOWIENIE
Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego w składzie:
Przewodniczący: SSW Lesław Zawada
Protokolant: Dorota Rybczyńskapo rozpoznaniu w dniu 17 marca 2006 r. w Rzeszowiena posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku: JASIELSKIEGO KLUBU MOTOROWEGO I RATOWNICTWA DROGOWEGO
w Jaśle o rejestrację w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej postanawia: I. Wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń,
innych Organizacji Społecznychi Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
 
pod numerem KRS: 0000253621
 
Rzeszów. 17 marca 2006 r.
 
Licencja
 
 
 
 Zespół ds. Licencji dla Klubów w sporcie samochodowym, sporcie motocyklowym

i sporcie kartingowym na podstawie
Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego nr 115/2008 z dn. 28 marca 2008 r w sprawie:
Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym dla Klubów w sporcie samochodowym, sporcie motocyklowym i sporcie kartingowym, podejmuje decyzję o:
WZNOWIENIU LICENCJI 
Nazwa i adres Klubu
Jasielski Klub Motorowy
 
ul. Piotra Skargi 86/9  38-200 Jasło  Nr licencjji 33/S/2011  Dyscyplina sportu Sport samochodowy  Okres ważności licencji 2011 – 2014  Miejsce i data wydawania licencji Warszawa, 28.01.2011 r.
 
KRS
 
 
POSTANOWIENIE
 
Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego w składzie:
Przewodniczący: SSW Lesław Zawada
Protokolant: Liliana Rachwalskapo rozpoznaniu w dniu 09 stycznia 2008 r. w Rzeszowiena posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku: JASIELSKIEGO KLUBU MOTOROWEGO I RATOWNICTWA DROGOWEGO
w Jaśle o zmianę danych w Rejestrze Sądowym dla podmiotu: Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego w Jasle,  o numerze KRS: 0000253621
 
Rzeszów. 09 stycznia 2008 r.
 
 
 
 
POSTANOWIENIE

POSTANOWIENIE

 
Otwarcia Rachumku Bankowego
 
Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddziałał w Jaśle, otworzył w dniu 10 marca 2008 r. na rzecz :

Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego

rachunek o nr: 77 8642 1171 2017 7100 8295 0001

 Jasło. 10 marca 2008 r.
 
Główny Urząd Statystyczny
 
 
Główny Urząd Statystyczny
 
Urząd Statystyczny w Rzeszowie
 
ZAŚWIADCZENIE

Zaświadcza się, że na podstawie złożonego wniosku osoba prawna o nazwie:

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowqego

38 -200 Jasło, ul. Piotra Skargi 86/9 otrzymał numer identyfikacyjny REGON

370372433

Rzeszów 26 lipca 2011 r.

 

KRS
POSTANOWIENIE
 
Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
 
Krajowego Rejestru Sądowego w składzie:
Przewodniczący: St. Ref. Sąd. Jolanta Stankiewicz
Protokolant: Elżbieta Fołta po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2011 r. w Rzeszowiena posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku: JASIELSKIEGO KLUBU MOTOROWEGO I RATOWNICTWA DROGOWEGO
 
w Jaśle o zmianę danych w Rejestrze Sądowym dla podmiotu:
Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego w Jasle,  o numerze KRS: 0000253621
 
postanawia: Wpisać w KRS; Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów.
 
Rzeszów. 21 czerwca 2011 r.