Aktualności

Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze JKMiRD (zapowiedź)

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW JASIELSKIEGO KLUBU MOTOROWEGO I RATOWNICTWA DROGOWEGO

Zarząd Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego uprzejmie zawiadamia, że na dzień 27 listopada 2015 roku, na godz. 1700 w świetlicy Firmy Trans-Wiert Sp. z o.o. w Jaśle przy ul. Przemysłowej 11, zwołane zostało Walne Zebranie Członków Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, na które serdecznie zapraszamy.

Informujemy również, że w przypadku obecności na Walnym Zebranie Członków Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego zwołanym na dzień 27 listopada 2015 roku mniejszej niż 50% uprawnionych do głosowania liczby członków ustala się drugi termin Walnego Zebranie Członków Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego na dzień 27 listopada 2015 roku na godz. 1730 w świetlicy Firmy Trans-Wiert Sp. z o.o. w Jaśle przy ul. Przemysłowej 11.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania i powitanie gości.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
a) Mandatowej,
b) Wyborczej,
c) Uchwał i Wniosków.
5. Przedstawienie sprawozdań:
a) Zarządu z działalności Klubu za okres kadencji,
b) Finansowe o wpływach i wydatkach w okresie kadencji,
c) Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Stwierdzenie Komisji Mandatowej o prawomocności zebrania,
10. Przedstawienie projektu imprez na 2016r.
11. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
12. Odczytanie protokołu Komisji Wyborczej, zgłaszanie kandydatur.
13. Wybory:
a) Zarządu,
b) Komisji Rewizyjnej,
14. Wolne wnioski i propozycje uchwał.
15. Ogłoszenie wyników wyborów.
16. Przyjęcie Uchwał i Wniosków przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
17. Zamknięcie zebrania.

Zarząd
Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego