Aktualności

Zlot Samochodów Terenowych 2014

XIII Zlot Samochodów Terenowych

 

Komunikat nr 1 z dnia 24 lipca 2014 r .

od Dyrektora Zlotu

do wszystkich Załóg Zlotu.

W pkt.01.1 Regulaminu uzupełniającego zmienia się:

7.00 – 10.00 – odbiór administracyjny

7.15 – 10.15 – BK pojazdów

W pkt. 5.1 Regulaminu uzupełniającego: skreśla się zapis: ” ..lub osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w imprezie.”, a wprowadza się nowy zapis:

„Do udziału jako pilot może być dopuszczona osoba która ukończyła 17 lat”.

 W pkt. 13.2 Regulaminu uzupełniającego dodaje się zapis:

Taryfa jest przyznawana załodze która:

– przekroczyła limit czasowy pokonania próby sprawnościowej,

– przejazd próby sprawnościowej jest niezgodny z wyznaczeniem trasy lub ominięciem przeszkody,

– nie ukończyła próby sportowej.

W pkt. 14 Regulaminu uzupełniającego zmienia się zapis:

Klasyfikowane zostają tylko te załogi, które podejmą wszystkie próby sprawnościowe określone przez Organizatora.

 W pkt. 17 Regulaminu uzupełniającego dodaje się zapis:

Przewidujemy puchar, medale oddzielnie dla kierowcy i pilota od I do III miejsca oraz nagrody rzeczowe w przypadku ich pozyskania.

 W pkt. 17.1  Regulaminu uzupełniającego zmienia się zapis na:

Załoga, która n ie podejmie danej próby sportowej otrzymuje 1200 pkt.

 Pkt. 18 otrzymuje brzmienie: „Klasyfikacja generalna Pucharu Podkarpacia”.

 W pkt 18 skreśla się zapis:

„Przewidujemy puchary oddzielnie dla kierowcy i pilota od I do III miejsca oraz nagrody rzeczowe w przypadku ich pozyskania”.

 Pkt 18.1 – skreśla się cały

Dyrektor Zlotu

Roland Szafarz                     

 

Trwają przygotowania do organizowanego przez Jasielski Klub  Motorowy i Ratownictwa Drogowego XIII Zlotu Samochodów Terenowych 4×4 w miejscowości Osiek Jasielski i Wola Dębowiecka, który odbędzie się w sobotę 26 lipca br.

XIII Zlot Samochodów Terenowych 4×4 w Osieku Jasielskim i Woli Dębowieckiej

Puchar Podkarpacia OFF Road 2014 – Runda II

Dyrektor Zlotu – Roland Szafarz, lic. kl. I Nr 173/12)

To szczególna impreza, która adresowana jest do miłośników i sympatyków sportów motorowych.Impreza w tym roku ma jednodniowy charakter i odbędzie się w miejscowości Osiek Jasielski  i Wola Dębowiecka, natomiast bazą wypadową będą obiekty sportowe obok remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku Jasielskim. Próby zostaną przeprowadzone na specjalnie wyznaczonych trasach, a załogi będą klasyfikowane w dwóch kategoriach: sportowej i turystycznej. W przypadku udziału co najmniej dwóch załóg z jednego Klubu zostanie sporządzona klasyfikacja Klubowa.

Szczegółowe informacje dostępne bezpośrednio w siedzibie Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, pod numerami telefonów: 13 446 47 47 i (+48) 602 581 659 oraz naszej stronie internetowej: www.jkmird.pl.

Ramowy program XIII Zlotu Samochodów Terenowych 4×4 Osiek Jasielski, Dębowiec

26 lipca 2014 r.

7:00 – rozpoczęcie pracy Biura Zlotu,
8:00 – rozpoczęcie Zlotu – remiza OSP Osiek Jasielski,
8:20 – rozpoczęcie wykonywania BK pojazdów,
9:30 – wyjazd kolumną na obszar wykonywania prób sportowych i turystycznych,
10:00 – odprawa na starcie – omówienie poszczególnych prób (dwie próby sportowe i jedna turystyczno – przeprawowa),
10:30 – start do wykonywania prób sportowych i turystycznych,
13:30 – początek wydawania posiłku dla Załóg  – remiza OSP Osiek Jasielski,
17:00 – planowane zakończenie prób sportowych i turystyczno – przeprawowych –  powrót w rejon remizy OSP Osiek Jasielski,

17:30 – zakończenie Zlotu – przedstawianie patronatów honorowych, patronów medialnych, sponsorów, rozdanie pucharów i medali – remiza OSP Osiek Jasielski.

Kontakt z organizatorem:

Roland Szafarz – (+48) 606 425 279
Józef Biernacki – (+48) 602 581 659,
Magdalena Adam – (+48) 600 443 979,

                                        pzm_logo Logo miniaturkaGrupa LOTOS S.A. 

  Puchar Podkarpacia OFF Road 2014 – Runda II

Regulamin Uzupełniający

XIII Zlot Samochodów Terenowych 4×4

01. Organizator i charakter imprezy (Zlotu) miejsce:

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego,  Wójt Gminy Osiek Jasielski,  Wójt Gminy Dębowiec, LOTOS Gdańsk.

XIII  Zlot Samochodów Terenowych 4×4 Osiek Jasielski – Dębowiec, 26 lipca 2014 r.

To impreza rekreacyjno – turystyczno – sportowa, która zostanie przeprowadzona w malowniczym, naturalnym pięknym terenie Gminy Osiek Jasielski i Dębowiec w pow. jasielskim. Przeznaczona jest szczególnie dla użytkowników i sympatyków sportów samochodów terenowych 4×4.

Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: 

Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, Regulaminu Ramowego Pucharu Podkarpacia na rok 2014, Regulaminu Ochrony Środowiska PZM, Ustawy „Prawo o Ruchu Drogowym RP”, Niniejszego regulaminu uzupełniającego, Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego regulaminu uzupełniającego będą publikowane wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłaszanych przez organizatora lub ZSS.

Informacja o Zlocie: Strona internetowa JKMiRD, Urzędu Gminy Dębowiec i Osiek Jasielski.

01.1. Program czasowy Zlotu:

7:00 – rozpoczęcie pracy Biura Zlotu –  Odbiór Administracyjny – Remiza OSP Osiek Jasielski,
8:00 – rozpoczęcie Zlotu – Remiza OSP Osiek Jasielski,
8:20 – rozpoczęcie wykonywania BK pojazdów,
9:30 – wyjazd kolumną na obszar wykonywania prób sportowych i turystycznych,
10:00 – odprawa na starcie – omówienie poszczególnych prób (dwie próby sportowe i jedna turystyczno – przeprawowa),
10:30 – start do wykonywania prób sportowych i turystycznych,
13:30 – początek wydawania posiłku dla Załóg  – remiza OSP Osiek Jasielski,
17:00 – planowane zakończenie prób sportowych i turystyczno – przeprawowych –  powrót w rejon remizy OSP Osiek Jasielski,

17,30 – zakończenie Zlotu – rozdanie pucharów i medali – Remiza OSP Osiek Jasielski

01.2. Numer wizy Zarządu Okręgowego PZM   Nr wizy: 13-M/2014 z dnia 17 lipca 2014 r.

 01.2. Cele Zlotu: Popularyzacja i promocja sportów na samochodach terenowych w trudnych warunkach ukształtowania naturalnego terenu w powiecie jasielskim – na terenie Gminy Osiek Jasielski i Dębowiec.

 • Współzawodnictwo oparte na zdrowej i wzajemnej sportowej rywalizacji między załogami samochodów terenowych.
 • Wymiana poglądów oraz doświadczeń w jazdach terenowych przez poszczególne załogi.
 • Integracja załóg traperskich.

 02.  Organizatorzy Zlotu:

Zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu. Organizatorzy Zlotu są jedyną władzą upoważnioną do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich rozbieżności i wątpliwości, które mogą powstać przy stosowaniu i interpretacji niniejszego Regulaminu oraz innych szczególnych przepisów sportu samochodowego w stosunku do uczestników imprezy.

03. Współorganizatorzy: LOTOS Gdańsk, Ochotnicza Straż Pożarna Osiek Jasielski i Dębowiec, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jerzy Tarkowski

04. Obowiązkiem organizatora jest:

 1. wytyczenie tras imprezy o stopniu trudności adekwatnym dla prób sportowych.
 2. uzyskanie wszystkich koniecznych zezwoleń od właścicieli terenu oraz innych instytucji, których zaangażowanie podczas organizacji imprezy jest wymagane prawem, w szczególności zarządców gruntów.
 3. zapewnienie profesjonalnej obsługi sędziowskiej, technicznej oraz obsługi administracyjnej i zabezpieczenia Zlotu.
 4. przygotowanie druków zgłoszeń, regulaminów, nr startowych oraz wszelkiej dokumentacji, koniecznej do sprawnego i rzetelnego przeprowadzenia imprezy.
 5. zapewnienie rzetelnie działającej komisji obliczeń.
 6. zapewnienie warunków bezpieczeństwa podczas imprezy.
 7. ubezpieczenie imprezy od OC.
 8. powiadomienie odpowiednich służb i władz miejscowych o organizacji imprezy.

 05. Uczestnicy zawodów:

5.1. Załogi:

Załoga musi składać się z dwóch uczestników, tj. kierowcy i pilota. Do udziału, jako kierowca może być dopuszczona każda osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu. Do udziału jako pilot może być dopuszczona osoba pełnoletnia lub osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w imprezie. Zabrania się, pod rygorem wykluczenia z zawodów, zabierania do samochodu w czasie rozgrywania prób sportowych osób postronnych.

Do obowiązków załogi należy: Obecność na odprawie uczestników

Przejazd trasy imprezy z pobraniem wiz na wszystkich punktach kontrolnych w podanej przez organizatora kolejności i kierunku zgodnym z książką drogową.

Umieszczenie karty identyfikacyjnej widocznej przez prawą tylna szybę.

Odbycie wszystkich prób  w zapiętych pasach bezpieczeństwa, (nie dotyczy pilota, i kierowcy w czasie prób wodnych), zapiętych kaskach ochronnych i zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie.

5.2. Zgłoszenia, wpisowe:

Każda Załoga, która uczestniczy w imprezie zobowiązana jest wpłacić wpisowe 180,00 zł, na konto organizatora lub przy składaniu zgłoszenia na udział w dniu Zlotu za potwierdzeniem odbioru KP. Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku nie przeprowadzenia żadnej próby sportowej przez Organizatora. W przypadku nie podjęcia realizacji prób sportowych przez Załogę lub z powodu awarii samochodu albo nieobecności w czasie rozgrywania poszczególnych odcinków imprezy, Organizator nie zwraca wpisowego.

Za wpisowe Załoga otrzyma; bezpłatne miejsce parkingowe na samochód, ciepły posiłek oraz niezbędne materiały Zlotowe.

06. Czas trwania Zlotu: 

Zlot odbywa się w dniu 26 lipca  2014 r. na terenie Gminy Osiek Jasielski i Dębowiec

07. Osoby odpowiedzialne za organizację Zlotu:

Dyrektor Zlotu – Roland Szafarz, lic. kl. I Nr 173/12)

Zespół Sędziów Sportowych:

 Przewodniczący –  Marcin Fiejdasz, lic. Kl. I Nr 166/12

Członek ZSSJózef Biernacki, lic. kl. I Nr 172/12)
Członek ZSS Magdalena Adam, lic. kl. I Nr 170/12
Kierownik Komisji Obliczeń – Jerzy Adam, lic. kl. I  Nr 169/12
Kierownik Biura Zlotu –  Kinga Wilczak ,lic. kl. I  Nr 33/2014,
Kierownik ds. kontaktów z Załogami – Zdzisław Maciocha
Kierownik BK –  Wiesław Pająk, lic. kl. II Nr 100/05 , BK – Marian Baran,  lic. kl. I  Nr 171/12
Kierownik ds. wyznaczenia i zabezpieczenia trasy turystycznej – Bogusław Muszański lic. kl. II  Nr 55/2009
Wyznaczenie trasy turystyczno przeprawowej – Roland Szafarz, lic. kl. I Nr 173/12)
Kierownik Sędziów – Krzysztof Godek, lic. kl. I Nr 309/12
Sędzia – Bogusław Muszański, lic, kl. II Nr 55/2009)
Sędzia – Marian Baran,  lic. kl. I  Nr 171/12
Sędzia – Wiesław Pająk, lic. kl. II Nr 100/05
Sędzia – Kinga Wilczak, lic. kl. II  Nr 28/2014
Sędzia – Lucjan Bartuś, lic. kl. I  Nr 1/2012
Sędzia – Marcin Betlej lic. kl. I  Nr 2/2012
Sędzia – Mateusz Domaradzki, lic. kl. I  Nr 03/2012
Sędzia – Łukasz Opałka, lic. kl. II Nr 9/2013

Pozostałe osoby funkcyjne Zlotu zostaną przedstawione na odprawie z Załogami.

 08. Samochody 4×4:

8.1. Zasady dotyczące wszystkich samochodów zgłoszonych do startu:

Samochody muszą odpowiadać aktualnym ustaleniom regulaminowym, w zakresie deklarowanym w zgłoszeniu. Załoga zobowiązana jest posiadać sprawną – legalizowaną gaśnicę i apteczkę pp.

8.2. Dokumenty pojazdu:

Każdy samochód musi posiadać aktualny dowód rejestracyjny (w tym samochody z rejestracją czasową) stanowiący o dopuszczeniu do ruchu na drogach publicznych oraz posiadać aktualne ubezpieczenie OC i NW.

8.3. Dokumenty kierowcy:

Kierowca musi posiadać aktualne prawo jazdy odpowiedniej kategorii do kierowania pojazdem.

09. Oznakowanie pojazdów:

Załogi zobowiązane są do udostępnienia powierzchni karoserii pojazdu na naklejki (reklama) dostarczone przez Organizatora, które zobowiązany jest nakleić natomiast nr startowy należy umieścić na szybie przedniej z prawej strony od wewnątrz nr startowy podlega zwrotowi Organizatorowi. Organizator zastrzega sobie prawo do wskazania miejsca umieszczenia naklejek na pojeździe, a w szczególności: naklejki sponsorskiej na pokrywie silnika lub przedniej ścianie nadwozia. Na pojeździe dopuszcza się dowolne reklamy i napisy zgodne z polskim prawem.

10. Podział na klasy: Ustala się następujące klasy; ” Adwenture” i „sport – Extreme”, 

11. Bezpieczeństwo:

11.1. Dobrowolne uczestnictwo i odpowiedzialność:

 1. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
 2. Każdy uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie straty, jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd.
 3. Składając swój podpis na zgłoszeniu  (kierowca i pilot) jako uczestnicy Zlotu zrzekają się wszelkich i wszystkich praw do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z regresem przeciwko organizatorom, ich agentom, sponsorom, uczestnikom i pomocnikom, organom władzy, właścicielom terenu, a także wszelkim i wszystkim innym osobom powiązanym z organizacją imprezy, w związku z wszelkimi i wszystkimi wypadkami lub stratami związanymi
  z imprezą, chyba, że wypadek lub strata były zamierzone lub wyniknęły z rażącego zaniedbania Organizatora.
 4. Niniejsza umowa wchodzi w życie wobec wszystkich zainteresowanych stron przy oddaniu formularza zgłoszeniowego, wypełnionego czytelnie pismem drukowanym oraz złożeniu podpisu potwierdzającego znajomość treści  i akceptację niniejszego  regulaminu.

12. Bezpieczeństwo w czasie imprezy:

12.1. Uczestnicy zobowiązani są do:

 1. Unikania i zapobiegania sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na uczestników, organizatorów lub osoby trzecie, jak również ich mienie (w szczególności zabrania się stania poniżej samochodu podczas pokonywania stromizn, wzniesień), używania wyciągarki w sposób grożący zerwaniem liny i zranieniem uczestników lub innych osób.
 2. Udzielania wzajemnej pomocy w razie wypadków lub wystąpienia innych niebezpiecznych sytuacji, oraz powiadomienia o zaistniałych zdarzeniach organizatorów oraz służby ratowniczo/medyczne.
 3. Dbałości o środowisko naturalne.
 4. Za zakładanie liny wyciągarki bezpośrednio na drzewo (bez taśmy ochronnej) przewiduje się dyskwalifikację z etapu próby i karę  w  wysokości do 500 zł. od Załogi w przypadku stwierdzenia takiego faktu.
 5. Na trasie, poza próbami, zawodników obowiązują aktualne przepisy prawa o ruchu drogowym obowiązujące na terytorium RP.
 6. Na odcinku w czasie wykonywania próby, członkowie załogi muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa oraz założone
  i zapięte kaski ochronne.
 7. W wypadku, gdyby, któryś z uczestników postanowił zrezygnować z kontynuowania udziału w danej próbie – Zlotu, jest on zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia organizatorów imprezy przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych mu środków.
 8. Uczestnicy potrzebujący specjalnych leków i zażywający je stale muszą zapewnić je sobie sami. Pozostałym zaleca się zabranie, oprócz wymaganego zestawu pierwszej pomocy „podręcznej apteczki”. Organizatorzy nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze złego stanu zdrowia uczestników.
 9. W czasie całego Zlotu uczestnicy muszą stosować się do regulaminu imprezy opracowanego przez Organizatora oraz do poleceń Dyrektora , Przewodniczącego Sędziów Sportowych, Sędziów, Kierowników odcinków i innych osób wskazanych i upoważnionych przez Organizatora.
 10. Wszelkie naruszenie wydanych rozporządzeń może spowodować dyskwalifikację załogi że Zlotu.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania wszelkich i wszystkich koniecznych zmian w czasie trwania Zlotu, a także do całkowitego odwołania Zlotu, jeżeli będzie konieczne ze względu na niezwykłe okoliczności, bez przyjmowania żadnej odpowiedzialności za wynikłe z tego tytułu straty załóg.

13. Przebieg imprezy:

13.1. Odbiór administracyjny:

Uczestnicy Zlotu, których zgłoszenia zostały przyjęte, zobowiązani są do okazania sędziom wykonującym BK posiadanych dokumentów: prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdu, polisy ubezpieczeniowej OC i NW. PO pozytywnym odbiorze BK załogi zostaną dopuszczone do Zlotu i otrzymają Regulamin Zlotu oraz stosowne komunikaty.

13.2. Badania kontrolne: Wszystkie pojazdy muszą być poddane BK zgodnie z wyznaczonym czasem oraz numerem startowym. Badanie przeprowadzą upoważnieni sędziowie przez Organizatora.

13.3. BK przeprowadza się w celu:

– sprawdzenia stanu i kompletności wyposażenia samochodu i załogi przystosowanego do udziału w Zlocie.

– zgodności pojazdu  z zadeklarowaną klasą, udziału w imprezie oraz obowiązkowym wyposażeniem samochodu,   którym jest sprzęt wynikający z przepisów bezpieczeństwa Zlotu.

– za spóźnienie się na BK bez wzglądu na jego czas, ustala się karę pieniężną w wysokości 50 zł.

– samochód może by dopuszczony do startu, jeżeli będzie podstawiony na BK w czasie działania sędziów.

Wszelkie odstępstwa po BK w stosunku do deklarowanej podczas BK klasy uznane będą za oszustwo i karane wykluczeniem załogi ze Zlotu.

Dokumenty do okazania na BK; – prawo jazdy kierowcy, – ubezpieczenia OC i NW, – dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi,- pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu niebędącego własnością kierowcy ani pilota.

13.4. Kolejność startu:

Organizator koordynuje start do poszczególnych prób sportowych załogi. Załogi, które nie stawią się na starcie zgodnie z wyznaczoną kolejnością startu do Zlotu mogą zostać wykluczeni ze Zlotu. Kolejność startu poszczególnych załóg Organizator poda na odprawie przed startem.

13,4. A. Ksiązka drogowa: Ksiązka drogowa  (itinerer) – załogom zostanie wydana mapka na trasę dojazdową i turystyczno przeprawową lub udzielone wyjaśnienie na odprawie przed Zlotem.

13.4. B. Karta drogowa:

Karta Drogowa jest dokumentem, jaki załoga otrzymuje, który służy do odnotowywania potwierdzeń przejazdu Załogi przez kolejne próby sportowe a na trasie turystyczno – przeprawowej wydana zostanie dodatkowa Karta Drogowa do odnotowanie pieczątek z trasy przejazdu. Utrata Karty Drogowej podczas etapu lub zniszczenie  powodujące jej nieczytelność jest równoznaczna z nieklasyfikowaniem załogi. Załoga jest w pełni odpowiedzialna za czytelność wpisów w Karcie Drogowej przez sędziów oraz prawidłowego odbicia we właściwym miejscu pieczątek rozmieszczonych kolejno na trasie turystyczno – przeprawowej. Zaleca się Załogom dodatkowego odnotowania wpisów z Karty Drogowej dla własnego użytku. W czasie pokonywania trasy turystyczno – przeprawowej obowiązuje jazda kierunkowa kolejno od nr 1 do nr 6 (pieczątki z trasy przejazdu).

13.5. System startu do próby, pomiar czasu

Na starcie próby znajdować się będzie urządzenie elektroniczne wyposażone w światło czerwone i zielone. Wyświetlacz urządzenia startowego będzie usytuowany tak, by był dobrze widoczny dla załogi w samochodzie stojącym na linii startu.

Samochód z załogą ustawia się na linii startu, a urządzenie startowe, odlicza pulsacyjnie czas do startu (pięć pulsacji światła czerwonego w czasie pięciu sekund).  Po 5 sekundach zaświeca się zielone światło, które pali się następne 5 sekund. W tym czasie załoga ma obowiązek startu do próby. Nie wystartowanie w tym czasie karane będzie karą w wysokości 30 pkt. Za wykonanie przedwczesnego startu -„falstartu” wymierzona zostanie kara w wysokości także 30 pkt.

Pomiar czasu rozpoczyna się od momentu zapalenia się zielonego światła.

Zatrzymanie pomiaru czasu nastąpi w momencie zatrzymania się samochodu na Mecie „Stop”.

Meta „STOP” to meta znajdująca się miedzy osiami pojazdu.

Czas przejazdu mierzony jest na dwa stopery i uśredniany w przypadku różnic pomiarowych.
13.6. Karta drogowa: Karta drogowa zostanie wydana na dzień Zlotu.

13.7. Jazda na trasie Zlotu i dojazdach miedzy próbami. zgodnie z prd.

13.8. Jazda według taśm i podanych nr na trasie Zlotu narastająco:

Pojęcie „jazda według taśm i nr narastająco” oznacza trasę jazdy od startu a następnie wg nr i strzałek kierunkowych, taśmy natomiast ograniczają szerokość toru jazdy.

13.9. Jazda między taśmami: Pojecie „jazda między taśmami” oznacza konieczność jazdy torem wyznaczonym przez taśmy biegnące z lewej i prawej strony toru jazdy.

13.10. Punkty kontroli:

Na każdej próbie sportowej znajdują się: start i meta stop. Załogi zobowiązane są do zaliczenia wszystkich prób sportowych w swojej klasie. Niedopuszczalne jest zrywanie lub jakiekolwiek inne niszczenie oznaczeń trasy Zlotu, pod karą dyskwalifikacji załogi. Próby przejazdu są obserwowane i zaliczane pod kontrolą sędziów oraz sędziów pomocniczych rozstawionych na trasie przejazdu wykonywania danej próby sportowej.

13.11. Meta stop: Wjazd na metę stop próby sportowej równoznaczny jest z zakończeniem próby. Meta stop – to linia mety znajdująca się miedzy osiami pojazdu.

13.12. Taryfa:

Taryfa to 130% czasu przejazdu najwolniejszej załogi, liczonego od startu do mety w danej próbie sportowej nie więcej jak 900 pkt..

 14. Klasyfikacja:

Sklasyfikowane zostają tylko te załogi, które ukończą wszystkie próby określone przez Organizatora.

15. Punktacja:

W przypadku uzyskania przez różne załogi jednakowej pozycji w klasyfikacji przyznawana będzie lokata za kolejne pozycje w klasyfikacji i brane pod uwagę lokata – miejsce –  lepszy wynik z danej próby.

16. Protesty:

Protesty wszelkiego rodzaju muszą być przedstawione Dyrektorowi Zlotu wyłącznie na piśmie (zwięzły opis protestu). wraz z potwierdzeniem czasie do 30 min. po ogłoszeniu wyników nieoficjalnych, na, których zostanie potwierdzony czas wywieszenia wstępnych wyników podpisany przez Dyrektora Zlotu lub Przewodniczącego ZSS.

Protest zostanie rozstrzygnięty po wysłuchaniu zainteresowanych stron i opinii sędziów.

Termin składania: Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych oraz wyników prowizorycznych mogą być kierowane do Dyrektora wyłącznie na piśmie, w terminie 30 minut od chwili ich opublikowania .Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane.

Kaucja

Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 100% wpisowego. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez ZSS.

Odwołanie : Wszelkie odwołania od decyzji ZSS  mogą być składane wyłącznie do OKSS PZM przy zachowaniu trybu odwołań zgodnego z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym rozdział XIII punkt 182. (W części nie dotyczącej sportu Kwalifikowanego), wraz z kaucją w wysokości 4-krotnego wpisowego.

17. Klasyfikacja Zlotu:

Klasyfikacja końcowa Zlotu dokonywana jest na podstawie sumy punktów z klasyfikacji poszczególnych prób sportowych.

17.1. Punktacja:

 • Przerwanie taśmy lub przewrócenie – wyrwanie kołka, który dotyka górną częścią materiałową do ziemi, na każdej wykonywanej próbie sportowej dolicza się do uzyskanego czasu: + 10 pkt.
 • Nie wystartowanie w czasie karane będzie karą w wysokości 30 pkt.
 • Za wykonanie przedwczesnego startu -„falstartu” wymierzona zostanie kara w wysokości 30 pkt.
 • Pomylenie próby – powrót do miejsca błędu – kontynuacja czasu wykonania próby.
 • Próbę pokonania podjazdu – dopuszcza się wykonać przez załogę tylko trzy razy.
 • Na końcowy wynik składają się wszystkie punkty uzyskane w próbach przejazdu.
 • W klasyfikacji końcowej Zlotu biorą udział tylko te załogi, które wykonały wszystkie próby określone przez Organizatora.
 • Załoga, która nie podejmie danej próby sportowej lub jej nie ukończy otrzymuje  900 pkt.
 • Czas wykonania każdej próby sportowej nie może przekraczać 10 minut.
 • Na trasie turystyczno – przeprawowej za brak pieczęci lub nieczytelnie odbitej załoga otrzymuje + 40 pkt
 • Na trasie turystyczno – przeprawowej za brak pieczęci lub nieczytelnie odbitej załoga otrzymuje + 40 pkt.
 • Za najechanie tylną osią na linię mety stop załoga otrzymuje + 10 pkt. a za przekroczenie lub najechanie przednią osią linii oddalonej o trzy metry od linii mety „stop” załoga otrzymuje + 20 pkt.

18. Klasyfikacja generalna:

 • Klasyfikacja generalna Załóg dokonywana jest na podstawie sumy punktów (uzyskany czas zamieniony na punkty 1 sekunda równa się 1 pkt.) z poszczególnych prób i uzyskanych wyników przez Załogę.
 • Przewidujemy puchary oddzielnie dla kierowcy i pilota od I do III miejsca oraz nagrody rzeczowe w przypadku ich pozyskania.

18. 1.  Klasyfikacja Klubowa:

 • Klasyfikacja Klubowa dokonywana jest na podstawie sumy punktów z poszczególnych prób i uzyskanych wyników przez 2 najlepsze Załogi z tego samego Klubu.. Przewidujemy puchary w klasyfikacji Klubowej i Turystycznej  od I do III miejsca oraz medale dla kierowcy i pilota w obydwu klasach od I – III miejsca.
 • Punktacja Pucharowa:  Wprowadza się następujące punktacje etapów oraz rundy:

       MIEJSCE PUNKTY                    MIEJSCE PUNKTY              MIEJSCE PUNKTY

1- 100                                        11- 25                                    21- 14
2- 88                                          12- 23                                    22- 13
3- 77                                          13- 22                                    23- 12
4- 67                                          14- 21                                    24- 11
5- 58                                          15- 20                                    25- 10
6- 50                                          16- 19                                    26- 9
7- 43                                          17- 18                                    27- 8
8- 37                                          18- 17                                    28- 7
9- 32                                          19- 16                                    29- 6
          10- 28                                          20- 15                                    30 i dalsze 5

18. 2.  Uroczyste zakończenie Zlotu: Nastąpi na terenie obiektów sportowych w Osieku Jasielskim

19.  Dokumentacja Zlotu i program czasowy: Organizator podaje na bieżąco informacje w biurze Zlotu lub w komunikatach na piśmie albo tablicy Zlotowej z jednoczesnym wykorzystaniem nagłośnienia – informacje o zmianach lub innych niezbędnych zmianach w celu sprawnego przebiegu Zlotu.

20. Postanowienia końcowe: Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania imprezy.

21.  Pole namiotowe:Bezpłatne – dla zakwalifikowanych Załóg w obrębie obiektów sportowych w Osieku Jasielskim. Organizatorzy życzą Załogom, sympatykom i kibicom wielu wrażeń i udanej integracyjnej imprezy traperskiej na pięknej ziemi jasielskiej oraz unikatowej w Gminie Osiek Jasielski i Dębowiec.

JKMiRD posiada licencję na organizację sportu samochodowego nr 33/S/11 wydaną przez Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego Warszawa, 28 stycznia 2011 r.

Jasło, 26 czerwca 2014 r.                  Dyrektor Zlotu  Roland Szafarz

Zatwierdzonyo przez:

1. Przedstawiciela Automobilklubu – Organizatora Imprezy, Józef Biernacki – Prezes JKMiRD – lic. Kl. I. Nr 172/12

2. Okręgową Komisję Sportu Samochodowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie Andrzej Makaran – Przewodniczący OKSS PZM

Patronat nad Zlotem objęli:

 Wójt Gminy Osiek jasielski Mariusz Pykosz,

Wójt Gminy Dębowiec Zbigniew Staniszewski,

Senator RP Alicja Zając,

Poseł na Sejm RP dr Bogdan Rzońca,

Burmistrz Miasta Jasła Andrzej Czernecki

Starosta Jasielski Adam Kmiecik

Patronat Honorowy nad Zlotem objęli:

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl,
Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz – Śmigielska

Patroni medialni:
Portal regionalny terazJaslo.pl
Jasielski Portal Informacyjny Jaslonet.pl
Portal informacyjny Miasta Jasła i Powiatu Jasielskiego wJaslo.pl
TVJ Telewizja Jasło
Internetowa Telewizja Południe
Miesięcznik „Obiektyw Jasielski”

Sponsorzy Zlotu:

LOTOS Gdańsk S. A.

Wójt Gminy Osiek Jasielski Mariusz Pykosz

Bank Spółdzielczy  Biecz O/Dębowiec Dyrektor Marek Stój

Ośrodek Szkolenia Kierowców Tadeusz Dzięglewicz Jasło

Karol Wesołowski Usługi Sprzętowo Transportowe Niepla 135

Firma TRAFUNEK Dębowiec Marek Mroczka.

Wpisowe: Każda Załoga, która uczestniczy w imprezie zobowiązana jest wpłacić wpisowe 180,00 zł na konto organizatora lub przy składaniu zgłoszenia na udział w dniu Zlotu za potwierdzeniem odbioru KP. Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku nie przeprowadzenia żadnej próby sportowej przez Organizatora. W przypadku nie podjęcia realizacji prób sportowych przez Załogę lub z powodu awarii samochodu albo nieobecności w czasie rozgrywania poszczególnych odcinków imprezy, Organizator nie zwraca wpisowego. Za wpisowe Załoga otrzyma: miejsce parkingowe na samochód, posiłek oraz niezbędne materiały Zlotowe.

Do Zlotu Organizator planuje dopuścić nie wiecej jak 40 Zalog.

Preferowane zgloszenia na udział w Zlocie drogą elektroniczną.

Numer konta: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Jaśle

77 8642 1171 2017 7100 8295 0001 z adnotacją „Wpisowe Zlot 4×4″

 Dokumenty do pobrania:

Karta Zgłoszenia
Regulamin Przyznawania Akredytacji
Formularz Akredytacyjny
Puchar Podkarpacia OFF Road 2014 – Runda II Regulamin Uzupełniający

E-mail: jozef@jkmird.pl

Akrydytację przyznano:

Redakcja: www.zaleze.com Redaktor Marcin Halat