Aktualności

Karta rowerowa i motorowerowa po nowelizacji ustawy „Prawo o ruchu drogowym”

Wychodząc naprzeciw licznym pytaniom nauczycieli, kierowanym do Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, odpowiadamy jak to obecnie jest z kartą rowerową, motorowerową i kat. prawa jazdy AM.

JKMiRD informuje:

Prawo o ruchu drogowym art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. „o kierujących pojazdami”:

– karta motorowerowa wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, zachowuje ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku życia.

– karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kat. AM, o ile osoba ma ukończone 14 lat.

– osobę, która przed dniem wejścia w życie ustawy ukończyła 18 lat, uznaje się za uprawnioną do kierowania motorowerem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wobec tej osoby nie wymaga się posiadania dokumentu stwierdzającego to uprawnienie.

Wiek niezbędny do uzyskania kategorii AM prawa jazdy został podniesiony z 13 do 14 lat. Aby uzyskać to prawo jazdy trzeba będzie ukończyć kurs w ośrodku szkolenia kierowców, a następnie zdać egzamin państwowy w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.

Nowelizacja przepisów dotyczących karty rowerowej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
Ustawa została podpisana 25 stycznia 2011 r. ustawa reguluje m.in. zasady uzyskiwania przez uczniów szkół podstawowych karty rowerowej.

Ustawa została opublikowana 10 lutego 2011 r. (Dz. U. nr 30, poz. 151) i wejdzie w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia.

Zgodnie z postanowieniami znowelizowanej ustawy sprawdzenia umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową będą dokonywać: nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, policjant lub policjant w stanie spoczynku posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, egzaminator lub instruktor.

Karty rowerowe będą nieodpłatnie wydawane przez dyrektorów szkół lub dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego i szefów ośrodków szkolenia kierowców prowadzących zajęcia z dziećmi.

Wymagania do uzyskiwania karty rowerowej, wzór karty rowerowej, sposób organizacji zajęć dla osób niebędących uczniami, ubiegających się o wydanie karty rowerowej oraz kwalifikacje osób prowadzących zajęcia dla osób niebędących uczniami określą w drodze rozporządzenia minister właściwy ds. transportu w porozumieniu z ministrem właściwym ds. oświaty i wychowania.

(JB)