Aktualności

Dział‚alnośc Grupy LOTOS S. A. Gdańsk

Grupa LOTOS S. A.  to jedno z największych przedsię™biorstw w kraju. Jest koncernem naftowym prowadzącym działalność‡ w Polsce i poza jego granicami, zajmującym się™ wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą… hurtową… i detaliczną… wysokiej jakości produktów naftowych.

Prezesem Zarządu, Dyrektorem Generalnym Grupy LOTOS S. A. jest Pan Paweł Olechnowicz

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Grupa LOTOS S. A. w sposób priorytetowy traktuje swoje zaangażowanie  w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym (BRD). Specjalnie w tym celu powołał‚a   Akademię™ Bezpieczeństwa LOTOS – program ukierunkowany przede wszystkim na zapobieganie wypadkom drogowym z udział‚em dzieci poprzez dział‚ania edukacyjne i propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i dorosłych. Do dział‚ał„ zrealizowanych w ramach Akademii 2012 należy zaliczyć m.in.  kolejną… edycją™ programu „LOTOS – Bezpieczna droga do szkoły”.

 

„LOTOS – Bezpieczna droga do szkoły” to społeczny program edukacyjno -prewencyjny realizowany we współpracy z Policją…  i ekspertami BRD, którego celem jest zapobieganie wypadkom drogowym z udział‚em dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Dział‚anie skierowane jest do pierwszoklasistów Szkół podstawowych i ma na celu zwrócenie ich uwagi na zagadnienia dotyczące bezpiecznego korzystania  z dróg zarówno przez pieszych, jak i kierowców, np. ich rodziców. Wysoki wskaźnik wypadków drogowych, to istotny problem społeczny w Polsce. W ramach programu prowadzone są zajęcia podczas których na początku każdego roku szkolnego omawia się™ zasady bezpieczeństwa poruszania się™ po drogach oraz rozpoznawania odpowiednich miejsc do zabawy. Wszyscy uczestnicy zają™ć otrzymują…, ufundowane przez koncern, elementy obrazkowe i specjalne opracowane pakiety edukacyjne.

 

Program realizowany jest na ternie funkcjonowanie wybranych podmiotów wchodzą…cych w skład Grupy Kapitał‚owej LOTOS, tj. w województwie pomorskim oddział‚ywaniu spółek LOTOS Czechowice i LOTOS Jasło. Najdł‚uższą… tradycje dział‚ania te mają… w Jaśle, gdzie został‚y zapoczątkowane w 1998 r.