Aktualności

Szkolenie z zakresu finansów

Prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki wziął‚ udział‚ w dwudniowym (12-13 stycznia) szkoleniu finansowym zorganizowanym przez Główną… Komisję™ Rewizyjną… Polskiego Związku Motorowego w Warszawie.

Józef Biernacki jest przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie. Nasz okręg reprezentowali również: wiceprezes Jan Jędrzejko, Katarzyna Skał‚a oraz Andrzej Lubas, członek Głównej Komisji Rewizyjnej PZM w Warszawie.

Tematyka szkolenia obejmował‚a sprawy finansowe, w tym problematyką™ podatkową…, księ™gową… i bilansową… oraz priorytety, wytyczne i metodologię™ kontroli wewną™trznej w Polskim Związku Motorowym.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali stosowne certyfikaty potwierdzają…ce nabyte umiejętności teoretyczne.

POBIERZ DOKUMENT:

Certyfikat (plik w formacie .pdf)

(JKMiRD)