Aktualności

Ratownicy drogowi w kołaczyckim liceum

Trzydziestu trzech uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach otrzymał‚o certyfikaty ratowników drogowych Polskiego Związku Motorowego. Wcześniej młodzieńź uczestniczyła w kursie prowadzonym przez specjalistów z zakresu ratownictwa, zakończonym egzaminem potwierdzają…cym zdobytą… wiedzą™ teoretyczną… i umiejętności praktyczne.

 

W trzydziestogodzinnym szkoleniu przeprowadzonym na zaproszenie dyrektora placówki Antoniego Salachy wzięli udział‚ pełnoletni uczniowie dwóch klas trzecich o profilu policyjno-strażackim kołaczyckiego „ogólniaka”, w tym osiem dziewczyn: Augustyn Damian, Cholewiak Konrad, Brą…giel Agata, Drozd Dawid, Dylą…g Iwona, Fornal Rafał‚, Gą…sior Krzysztof, Hendzel Gabriel, Hendzel Jarosław, Hołowicka Mał‚gorzata, Ignarski Bartłomiej, Janusz Wojciech, ką™dzior Adrian, Kmon Karolina, Kolbusz Karolina, Kopeć Krzysztof, Krajewski Jakub, Libuszowski Mateusz, Matysik Mateusz, Mokrzycki Wojciech, Ochał‚a Łukasz, Pawłowski Szymon, Rał› Łukasz, Ryznar Marek, Sarnecki Krzysztof, Sienkowska Paulina, Stasiowski Paweł, Szot Mariola, Warmiński Mikołaj, Wesołowska Kamila, Wieczorek Damian, Wilisowski Mateusz, Wszoś‚ek Tobiasz.

 

zajęcia prowadzili specjaliści Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego: Józef Biernacki – instruktor ratownictwa drogowego PZM, Mateusz Domaradzki – ratownik drogowy PZM oraz dyplomowani ratownicy medyczni: Grzegorz Szot, Andrzej Koczwara i Damian Palar.

 

Kurs ratownika drogowego Polskiego Związku Motorowego ma na celu przygotowanie jego uczestników do umiejętnego podejmowania dział‚ał„ na miejscu zdarzenia, w tym dokonywania oceny stanu osób poszkodowanych i udzielenia im pierwszej pomocy oraz wsparcia psychicznego, a także prawidłowego wezwania specjalistycznych służb ratowniczych. – podkreśla Józef Biernacki, kierownik szkolenia.

 

W trakcie szkolenia młodzieńź uzyskał‚a fachową… wiedzą™ na temat: podstaw prawnych udzielania pierwszej pomocy, profesjonalnego wyposażenia apteczki samochodowej, postępowania na miejscu zdarzenia, prawidłowego wezwania służb ratowniczych (Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego), resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

 

Ponadto dyplomowani ratownicy medyczni przeprowadzili zajęcia praktyczne, podczas których każdy z uczestników szkolenia miał‚ okazję wykorzystać nabytą… wiedzą™ teoretyczną… w praktyce. Obejmował‚y one następujące zagadnienia oparte o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji: podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych (BLS), pozycja boczna ustalona, zakładanie koś‚nierza ortopedycznego stabilizującego kręgosłup, szybkie badanie urazowe (BTLS) oraz ewakuacja osób poszkodowanych z pojazdów biorą…cych udział‚ w wypadku komunikacyjnym.

 

Kurs zakończył się™ egzaminem teoretycznym (test składają…cy się™ z trzydziestu pytał„) oraz praktycznym (wykonanie jednego losowo wybranego zadania egzaminacyjnego sprawdzają…cego praktyczne postępowanie w ramach pierwszej pomocy). Na zakończenie młodzieńź otrzymał‚a certyfikat potwierdzają…cy nabyte umiejętności oraz legitymacją™ ratownika drogowego Polskiego Związku Motorowego. Okresem ważności uprawnień„ ratownika drogowego jest członkostwo w PZM, dlatego każda z osób, która zadeklarował‚a swój udział‚ w szkoleniu, został‚a członkiem Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.

 

Certyfikaty ukończenia szkolenia wręczali: wiceprezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie Jan Jędrzejko, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie Stefan Pinderski, specjalista do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego WORD Krosno Dorota Krygowska, dyrektor szkoły Antoni Salacha oraz prezes JKMiRD Józef Biernacki.

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie przekazał‚ nieodpłatnie na rzecz Klubu specjalistyczną… torbę ratowniczą…, którą… na co dzień„ używają… profesjonalne służby: Pogotowie Ratunkowe oraz Państwowa Straż Pożarna. Młodzieńź w trakcie prowadzonych zają™ć miał‚a okazję zapoznać się™ z jej wyposażeniem.

 

Szkoły oraz instytucje zainteresowane zorganizowaniem kursu mogą uzyskał szczegółowe informacje w siedzibie Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego przy ulicy Piotra Skargi 86/9, pod numerem telefonu (13) 446 47 47 lub pocztą… elektroniczną…: jozef@jkmird.pl i d.palar@terazjaslo.pl. Najbliższe szkolenia: luty (Dukla, Krosno).

 

Damian Palar

(JKMiRD)