Aktualności

Inauguracja programu „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły” w powiecie jasielskim

Grupa LOTOS Spółka Akcyjna w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu organizuje Już od kilku lat akcją™ „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły”. Program skierowany jest do uczniów klas pierwszych Szkół podstawowych na terenie województwa pomorskiego, powiatu bielskiego oraz powiatu jasielskiego, czyli w tych miejscach, gdzie spółka posiada swoje oddział‚y.

 

Głównym zał‚ożeniem programu jest edukacja najmłodszych uczestników ruchu drogowego, czyli dzieci z zakresu bezpiecznego poruszania się™ po drodze i tym samym zwiększenie ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Od roku szkolnego 2007/2008 na zlecenie Grupy LOTOS S. A. Gdańsk w organizację™ i przeprowadzenie programu składają…cego się™ z dwóch etapów dystrybucji materiał‚ów edukacyjnych a następnie przeprowadzenie konkursu rysunkowego na szczeblu powiatu jasielskiego włączył się™ Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, do tej pory JKMiRD koordynował‚ akcją… i przekazał‚ dla dzieci klas pierwszych powiatu jasielskiego materiał‚y edukacyjne jak w poniższym zestawieniu:

 

I edycja rok szkolny 2007-2008 1903 pakiety w tym 88 przedszkola Miasta Jasła,

II edycja rok szkolny 2008-2009 1114 pakietów powiat jasielski i dodatkowo 1213 powiat przemyski,

III edycja rok szkolny 2009-2010 1144 pakiety,

IV edycja rok szkolny 2010-2011 1106 pakietów,

V edycja rok szkolny 2011-2012 1316 pakietów – program jest w trakcie realizacji.

 

Bieżącą… edycją™ akcji „LOTOS – Bezpieczna droga do szkoły” zainaugurowaliśmy w dniu 28 września 2011 roku konferencją… w Jasielskim Domu Kultury, w której wzięli udział‚ zaproszeni samorządowcy (burmistrzowie i wójtowie gmin), przedstawiciele komendy wojewódzkiej oraz komendy powiatowej Policji z Jasła, Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Wojskowej Komendy Uzupełnień„ w Jaśle, Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, Straży Miejskiej w Jaśle, Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, Dyrektorzy Szkół Podstawowych powiatu jasielskiego, a także przedstawiciele lokalnych środków masowego przekazu (prasy, radia, telewizji oraz portali internetowych).

 

W trakcie konferencji został‚y przedstawione podstawowe zał‚ożenia akcji „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły” oraz efekty z poprzednich lat.

 

Kolejnym etapem programu będzie dystrybucja w najbliższych dniach pakietów edukacyjnych przekazanych dla JKMiRD przez Grupę LOTOS S. A. z siedzibą… w Gdańsku, w skład których wchodzą…: ksiꅿeczka edukacyjna, materiał‚y edukacyjne na płycie CD, gra planszowa oraz odblaskowa maskotka. Zestawy, za pośrednictwem urzą™dów miast
i gmin, trafię… do wszystkich Szkół podstawowych na terenie powiatu jasielskiego.

 

Najwięcej zestawów otrzymają… pierwszoklasiści z miasta Jasła (411), w następnej kolejności do: gminy Skołyszyn (138), gminy Jasło (132), miasta i gminy Kołaczyce (110), gminy Dębowiec (105), gminy Nowy Żmigród (94), gminy Brzyska (68), gminy Osiek Jasielski (59) i gminy Krempna (20).

W dziesię™ciu wytypowanych przez organizatora placówkach (po jednej z terenu każdej gminy) pakiety edukacyjne i światełka odblaskowe zostaną…  wręczone osobiłcie. będzie to połę…czone z wygłoszeniem przez przedstawicieli Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, przedstawiciela UG oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle prelekcji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego połę…czone z pokazem prezentacji multimedialnej na temat BRD i głównego Sponsora.

 

Wytypowane placówki to: GMINA BRZYSKA Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynał‚a Stefana Wyszyńskiego w Błażkowej 38-212 Brzyska, Błażkowa123, GMINA TARNOWIEC Zespół Szkół Publicznych – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum – Umieszcz 38-204 Tarnowiec, Umieszcz 12. GMINA JASŁo Zespół Szkół w Szebniach Szebnie, 38-203 Szebnie, GMINA SKoŁYSZYN Szkoła Podstawowa w Jabłonicy 38-200 Jasło, Jabłonica 127, GMINA KREMPNA Szkoła Podstawowa w Krempnej Krempna 45, 38-232 Krempna, GMINA OSIEK JASIELSKI Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej 38-223 Osiek Jasielski, GMINA dę˜BOWIEC Szkoła Podstawowa w Łazach Dębowieckich 38-220 Łazy Dębowieckie 39, GMINA NOWY ŻmigróD Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w ką…tach ką…ty 183, 38-230 ką…ty, GMINA KośACZYCE Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach ul. Szkolna 7, 38-213 Kołaczyce, MIASTO JASŁo Zespół Szkół Miejskich Nr 3 ul. Szkolna 38 38-200 Jasło.

 

Bezpieczeństwo najmłodszych, najmniej chronionych w ruchu drogowym zależy od nas dorosłych. Materiał‚y edukacyjne, światełka odblaskowe, konkursy rysunkowe o tematyce „Uwolnić‡ odblaski” czy edukacja bezpiecznego poruszania się™ po miasteczku ruchu drogowego oddanego w 2010 r. oraz wpajanie bezpiecznych zasad ruchu drogowego i nawyków realizowane są min statutowo przez JKMiRD. Policja realizuje wiele dział‚ał„ profilaktycznych z tematyki „Dziecko w ruchu drogowym a JKMiRD jest  partnerem w dział‚aniach policyjnych. Osoba poruszają…ca się™ po nieoświetlonej drodze, nie posiadają…ca na wyposażeniu elementów odblasków, jest widoczna dopiero z odległości około 30 metrów. W takiej sytuacji kierowca jadę…cy zgodnie z dozwoloną… prędkością… ma niespełna sekundę na odpowiednią reakcją™, aby zwolnić‡ i bezpiecznie wyminąć‡ pieszego. Prawidłowo umieszczony element odblaskowy na  plecaku czy ubraniu dziecka zwiększa  widoczność‡ pieszego z odległości 5 razy większej, czyli około 150 metrów.

 

Wyrażamy nadzieję, że organizowanie corocznego programu edukacyjno-prewencyjnego „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły” pozwoli na kształ‚towanie odpowiednich postaw pierwszoklasistów, jak również dorosłych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

O głównym sponsorze:

 

Grupa LOTOS jest grupą kapitał‚ową…, w skład której oprócz Grupy LOTOS S.A. (spółka matka), LOTOS Czechowic, LOTOS Jasła i LOTOS Petrobaltic (prowadzi poszukiwania oraz wydobycie ropy naftowej i gazu na Morzu Bał‚tyckim) wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku LOTOS. Przychody ze sprzedaży LOTOSU, w I kw. 2011, przekroczyły 6,5 mld zł‚ i były wyższe o 13,6% (kw./kw.) i 66,7% (r./r.).  Od stycznia do marca 2011 r. spółka wypracował‚a zysk operacyjny na poziomie ponad 412 mln zł‚ – o 35,4% więcej (kw./kw.) i aż o 212,6% więcej r./r. W I kw. 2011 LOTOS zarobił‚ na czysto 635,5 mln zł‚, co stanowi wzrost o 384 mln zł‚ w stosunku do IV kw. minionego roku i aż o 611,3 mln zł‚ w porównaniu z I kw. 2010.

PARTNER AKCJI:

 


W konferencji inaugurującej program uczestniczyli:

Robert Bialik, prezes LOTOS Jasło S.A.

Jan Jędrzejko, wiceprezes ZO PZM w Rzeszowie

Alicja Zają…c, Senator RP

Antoni Wydro, Podkarpacki Wicekurator Oświaty w Rzeszowie

Bogdan Rzoś„ca, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Aleksandra Dacyl, kierownik Wydział‚u Oświaty UMJ

Mał‚gorzata Salacha, Burmistrz Miasta i Gminy Kołaczyce

Magdalena Kopczak, Urząd Gminy w Tarnowcu

podinsp. Paweł Krasnopolski, Wydział‚ Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie

mł. insp. Robert Woźnik, Komendant Powiatowy Policji w Jaśle

podinsp. Andrzej Przebięda, Naczelnik Wydział‚u Ruchu Drogowego KPP w Jaśle

asp. Anna Śnieżek, Wydział‚ Prewencji KPP w Jaśle

podkom. Łukasz Gliwa, rzecznik prasowy KPP w Jaśle

podinsp. Marek Cecuła, rzecznik prasowy KMP w Krośnie

st. bryg. Wiesław Latoszek, Komendant Powiatowy PSP w Jaśle

Krzysztof Pietraszek, WORD w Rzeszowie

Krzysztof Kowal, Wojskowa Komenda Uzupełnień„ w Jaśle

Agnieszka Ślusarz, Straż Miejska w Jaśle

Bożena Krupa, Straż Miejska w Jaśle

Zbigniew Dranka, Przewodniczący KEKiSiT Rady Powiatu w Jaśle

Jan Faber, Przewodniczący IPA Przemyśl

Aleksandra Zajdel-Kijowska, dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Izabela Maduzia, dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłonicy

Teresa Basista, Szkoła Podstawowa w Krempnej

Grażyna Leńczuk, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle

Józef Biernacki, prezes zarządu JKMiRD

Marian Baran, dział‚acz JKMiRD

Agata Pucykowicz, regionalista

Wojciech Tomkiewicz, dyrektor GOK w Korczynie

Damian Palar, redaktor naczelny portalu regionalnego terazJaslo.pl

Marta Jagoda, redaktor ITV południe

Marzena Miśkiewicz, redaktor Tygodnika „Nowe Podkarpacie”

Daniel Baron, redaktor Telewizji Obiektyw

Krystyna Olszewska, redaktor „Obiektywu Jasielskiego”

Dawid Cecuła, redaktor Katolickiego Radia VIA

Grzegorz Szot, redaktor portalu terazJaslo.pl

Ilona Czarnecka, redaktor portalu Jaslo4u.pl

Paulina Łą…cka, Kancelaria Burmistrza Miasta Jasła

NAPISALI O PROGRAMIE:

www.terazJaslo.pl: 

Odblaski ratują… życie. Statystyki: brak śmiertelnych wypadków w powiecie z udział‚em najmłodszych

www.Jaslo4u.pl: 

"Chcemy, aby dzieci czuły się™ bezpiecznie!"  

www.podkarpacka.policja.gov.pl: 

Aby dzieci były bezpieczne na drodze 

www.Jaslonet.pl:

Odblaski ratują… życie najmłodszych uczestników ruchu drogowego

www.tvJaslo.pl:

Odblaski ratują… życie najmłodszych uczestników ruchu drogowego 

www.itvpoludnie.pl:

Odblaski ratują… życie najmłodszych uczestników ruchu drogowego (materiał‚ TV) 

Katolickie Radio VIA (materiał‚ Dawida Cecuły):

Wypowiedź Roberta Bialika, prezesa LOTOS Jasło S.A. (.mp3)

Wypowiedź Łukasza Gliwy, rzecznika KPP Jasło (.mp3)

Wypowiedź Antoniego Wydro, Podkarpackiego Wicekuratora Oświaty (.mp3)

Strona Urzą™du Miasta Jasła (www.jaslo.pl):

Odblaski ratują… życie najmłodszych uczestników ruchu drogowego 

Tygodnik "Nowe Podkarpacie":

Odblaski to nie obciach! (.doc) 

Telewizja Obiektyw:

"LOTOS Bezpieczna droga do szkoły" (materiał‚ TV) 

Podziękowanie od Podkarpackiego Wicekuratora Oświaty Antoniego Wydro (kliknij na obraz, aby powiększyć):

Damian PALAR 

(JKMiRD)