Aktualności

Szczegółowy regulamin Zlotu Samochodów Terenowych 4×4

Ubiegłoroczna edycja Zlotu. Fot. terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

 

Regulamin X Jubileuszowego Zlotu Samochodów Terenowych 4×4 Osiek Jasielski, Załęże – 23-24 lipca 2011 r.

 

1. Organizator i charakter imprezy (Zlotu) miejsce:

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, Sekcja TRAPER przy JKMiRD.

X Jubileuszowy Zlot Samochodów Terenowych 4×4, Osiek Jasielski, Załęże, 23-24 lipca 2011 r. To impreza rekreacyjno – turystyczno – sportowa, która zostanie przeprowadzona w malowniczym, naturalnym pięknym terenie gminy Osiek Jasielski i Załęże w powiecie jasielskim. Przeznaczona jest szczególnie dla sympatyków sportów samochodów terenowych 4×4.

01.1. Numer wizy Zarządu Okręgowego PZM

Nr wizy: 12/2011 z dnia 6 lipca 2011 r.

01.2. Cele Zlotu:

· Popularyzacja i promocja sportów na samochodach terenowych w trudnych warunkach ukształ‚towania

naturalnego terenu w powiecie jasielskim – na terenie Gminy Osiek Jasielski.

· Współzawodnictwo oparte na zdrowej i wzajemnej sportowej rywalizacji między zał‚ogami samochodów

terenowych.

· Wymiana poglą…dów oraz doświadczeń„ w jazdach terenowych przez poszczególne zał‚ogi.

· Integracja zał‚óg traperskich.

02. Organizator Zlotu:

Zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu. Organizator Zlotu jest jedyną… władzą… upoważnioną… do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich rozbieńźności i wą…tpliwości, które mogą powstać przy stosowaniu i interpretacji niniejszego Regulaminu oraz innych szczególnych przepisów sportu samochodowego w stosunku do uczestników imprezy.

3. Współorganizatorzy:

Wójt Gminy Osiek Jasielski oraz Ochotnicza Straż Pożarna Osiek Jasielski, Załęże, Świerchowa.

04. Obowiązkiem organizatora jest:

1. Wytyczenie tras imprezy o stopniu trudności adekwatnym dla prób sportowych.

2. Uzyskanie wszystkich koniecznych zezwoleń od właścicieli terenu oraz innych instytucji, których

zaangażowanie podczas organizacji imprezy jest wymagane prawem, w szczególności zarządców gruntów.

3. Zapewnienie profesjonalnej obsługi Sędziowskiej, technicznej oraz obsługi administracyjnej i zabezpieczenia.

4. Przygotowanie druków zgłoszeń, regulaminów, numerów startowych oraz wszelkiej dokumentacji, koniecznej

do sprawnego i rzetelnego przeprowadzenia imprezy.

5. Zapewnienie rzetelnie dział‚ają…cej komisji obliczeń„.

6. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa podczas imprezy.

7. Ubezpieczenie imprezy od NNW i OC.

8. Powiadomienie odpowiednich służb i władz miejscowych o organizacji imprezy.

9. Nagłośnienie imprezy za pomocą… lokalnych środków masowego przekazu (prasa, telewizja, radio, portale

internetowe) oraz strony internetowej JKMiRD.

05. Uczestnicy zawodów:

5.1. Zał‚ogi:

Zał‚oga musi składać‡ się™ z dwóch uczestników, tj. kierowcy i pilota. Do udział‚u, jako kierowca może być dopuszczona każda osoba posiadają…ca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu. Do udział‚u jako pilot może być dopuszczona osoba pełnoletnia lub osoba, która ukończyła 17 lat i posiada pisemną… zgodę™ opiekunów prawnych na udział‚ w imprezie. Zabrania się™, pod rygorem wykluczenia z zawodów, zabierania do samochodu w czasie rozgrywania prób sportowych osób postronnych.

5.2. Zgłoszenia, wpisowe:

Każda Zał‚oga, która uczestniczy w imprezie zobowiązana jest wpłacię‡ wpisowe 150,00 zł‚, na konto organizatora najpóźniej do 11 lipca 2011 r. a w przypadku wpłaty przy składaniu zgłoszenia na udział‚ w dniu Zlotu za potwierdzeniem odbioru KP kwota wzrasta do 180,00 zł. Zwrot wpisowego może nastąpię‡ w przypadku nie przeprowadzenia żadnej próby sportowej przez Organizatora. W przypadku nie podjścia realizacji prób sportowych przez Zał‚ogę lub z powodu awarii samochodu albo nieobecności w czasie rozgrywania poszczególnych odcinków imprezy, Organizator nie zwraca wpisowego. Za wpisowe Zał‚oga otrzyma; bezpłatne pole namiotowe i miejsce parkingowe na samochód, 2 koszulki Zlotowe, posiłek jednodaniowy 23 i 24 lipca 2011 r. oraz niezbędne materiał‚y Zlotowe.

06. Czas trwania Zlotu:

Zlot odbywa się™ w dniu 23 lipca 2011 r. Osiek Jasielski – Remiza OSP, pow. jasielski. Biuro Zlotu czynne od godz. 8:00, natomiast w dniu 24 lipca 2011 r. biuro czynne od godz. 8:30.

07. Osoby odpowiedzialne za organizację™ Zlotu:

Dyrektor Zlotu: – Roland Szafarz – licencja kl. I Nr 683/08

Zespół Sędziów Sportowych:

Przewodniczący – Józef Biernacki – licencja kl. I Nr 680/08

Członek ZSS – Bartosz Biernacki – licencja kl. I Nr 837/2011

Członek ZSS – Marian Baran – licencja kl. I Nr 777/10

Osoby funkcyjne Zlotu:

Kierownika Biura Zlotu – Magdalena Adam – licencja kl. I Nr 779/10

Kierownik ds. zabezpieczenia tras Zlotu – Bogusław Muszał„ski – licencja kl. II. Nr 55/2009

Kierownik zabezpieczenia biura i sprzętu i BK – Wiesław Pają…k – licencja kl. II Nr 100/2005

Kierownik Komisji Obliczeń„ – Jerzy Adam – licencja kl. I Nr 780/10

Zastępca kierownika zabezpieczenia Zlotu – Lucjan Bartuś›

Sędziowie licencjonowani: JKMiRD.

Nagłośnienie – GOK Osiek Jasielski; – Konferansjerka – Wojciech Tomkiewicz,

Zabezpieczenie: Ratownicy Drogowi JKMiRD, Ochotnicze Straże Pożarne Osiek Jasielski, Załęże i Świerchowa,

Policja i Pogotowie na wezwanie. Pozostał‚e osoby funkcyjne Zlotu zostaną… przedstawione na odprawie z Zał‚ogami.

08. Samochody 4×4:

8.1. Zasady dotyczące wszystkich samochodów zgłoszonych do startu:

Samochody muszą… odpowiadać‡ aktualnym ustaleniom regulaminowym, w zakresie deklarowanym w zgłoszeniu. Zał‚oga zobowiązana jest posiadać‡ sprawną… – legalizowaną… gał›nicę i apteczką™ pp.

8.2. Dokumenty pojazdu:

Każdy samochód musi posiadać‡ aktualny dowód rejestracyjny (w tym samochody z rejestracją… czasową…) stanowiący o dopuszczeniu do ruchu na drogach publicznych oraz posiadać‡ aktualne ubezpieczenie OC i NW.

8.3. Dokumenty kierowcy:

Kierowca musi posiadać‡ aktualne prawo jazdy odpowiedniej kategorii do kierowania pojazdem.

09. Oznakowanie pojazdów:

Zał‚ogi zobowiązane są do udostępnienia powierzchni karoserii pojazdu na naklejki dostarczone przez Organizatora, które zobowiązany jest nakleię‡ natomiast nr startowy należy umieścią‡ na szybie przedniej z prawej strony od wewną…trz. Nr startowy podlega zwrotowi Organizatorowi. Organizator zastrzega sobie prawo do wskazania miejsca umieszczenia naklejek na pojeździe, a w szczególności: naklejki sponsorskiej na pokrywie silnika lub przedniej ścianie nadwozia. Na pojeździe dopuszcza się™ dowolne reklamy i napisy zgodne z polskim prawem.

10. Podział‚ na klasy:

Ustala się™ następujące klasy: sportowa i turystyczna.

11. Bezpieczeństwo:

11.1. Dobrowolne uczestnictwo i odpowiedzialność‡:

1. Każdy uczestnik bierze udział‚ w imprezie na własną… odpowiedzialność‡.

2. Każdy uczestnik ponosi wyłę…czną… odpowiedzialność‡ cywilną… i karną… za wszelkie straty, jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd.

3. Składają…c swój podpis na zgłoszeniu (kierowca i pilot) jako uczestnicy Zlotu zrzekają… się™ wszelkich i wszystkich praw do wszczęcia kroków są…dowych lub występowania z regresem przeciwko organizatorom, ich agentom, sponsorom, uczestnikom i pomocnikom, organom władzy, właścicielom terenu, a także wszelkim i wszystkim innym osobom powiązanym z organizacją… imprezy, w związku z wszelkimi i wszystkimi wypadkami lub stratami związanymi z imprezą…, chyba, że wypadek lub strata były zamierzone lub wynikn곂y z rażą…cego zaniedbania Organizatora.

4. Niniejsza umowa wchodzi w życie wobec wszystkich zainteresowanych stron przy oddaniu formularza

zgłoszeniowego wypełnionego czytelnie pismem drukowanym oraz złożeniu podpisu potwierdzają…cego znajomość‡ treści i akceptacją™ niniejszego regulaminu.

12. Bezpieczeństwo w czasie imprezy:

12.1. Uczestnicy zobowiązani są do:

1. Unikania i zapobiegania sytuacjom mogącym sprowadzię‡ niebezpieczeństwo na uczestników, organizatorów lub osoby trzecie, jak również ich mienie (w szczególności zabrania się™ stania poniżej samochodu podczas pokonywania stromizn, wzniesień„), używania wycię…garki w sposób grożą…cy zerwaniem liny i zranieniem uczestników lub innych osób.

2. Udzielania wzajemnej pomocy w razie wypadków lub wystąpienia innych niebezpiecznych sytuacji oraz

powiadomienia o zaistniał‚ych zdarzeniach organizatorów oraz służby ratowniczo/medyczne.

3. Dbał‚ości o środowisko naturalne.

4. Za zakładanie liny wycię…garki bezpośrednio na drzewo (bez tał›my ochronnej) przewiduje się™ dyskwalifikacją™ z etapu próby i karą™ w wysokości do 500 zł‚. od Zał‚ogi w przypadku stwierdzenia takiego faktu.

5. Na trasie, poza próbami, zawodników obowiązują… aktualne przepisy prawa o ruchu drogowym obowiązujące na terytorium RP.

6. Na odcinku w czasie wykonywania próby, członkowie zał‚ogi muszą… mieć‡ zapię™te pasy bezpieczeństwa oraz zał‚ożone i zapię™te kaski ochronne.

7. W wypadku, gdyby któryś› z uczestników postanowiś‚ zrezygnować z kontynuowania udział‚u w danej próbie – Zlotu, jest on zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia organizatorów

imprezy przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych mu środków.

8. Uczestnicy potrzebujący specjalnych leków i zażywają…cy je stale muszą… zapewnię‡ je sobie sami. Pozostał‚ym zaleca się™ zabranie, oprócz wymaganego zestawu pierwszej pomocy "podręcznej apteczki". Organizatorzy nie przyjmują… na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze zł‚ego stanu zdrowia uczestników.

9. W czasie cał‚ego Zlotu uczestnicy muszą… stosować się™ do regulaminu imprezy opracowanego przez

Organizatora oraz do poleceń Dyrektora, Przewodniczącego Sędziów Sportowych, Sędziów, Kierowników

odcinków i innych osób wskazanych i upoważnionych przez Organizatora.

10. Wszelkie naruszenie wydanych rozporządzeń może spowodować dyskwalifikacją™ zał‚ogi ze Zlotu.

11. Organizatorzy zastrzegają… sobie prawo do dokonywania wszelkich i wszystkich koniecznych zmian w czasie trwania Zlotu, a także do cał‚kowitego odwołania Zlotu, jeżeli będzie konieczne ze względu na

niezwykłe okoliczności, bez przyjmowania żadnej odpowiedzialności za wynikłe z tego tytuś‚u straty zał‚óg.

13. Przebieg imprezy:

13.1. Odbiór administracyjny:

Uczestnicy Zlotu, których zgłoszenia został‚y przyjęte, zobowiązani są do okazania Sędziom wykonującym BK posiadanych dokumentów: prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdu, polisy ubezpieczeniowej OC i NW. Po pozytywnym odbiorze BK zał‚ogi zostaną… dopuszczone do Zlotu i otrzymają… Regulamin Zlotu oraz stosowne komunikaty.

13.2. Badania kontrolne:

Wszystkie pojazdy muszą… być poddane BK zgodnie z wyznaczonym czasem podanym przez Organizatora oraz numerem startowym. Badanie przeprowadzą… upoważnieni Sędziowie przez Organizatora.

13.3. BK przeprowadza się™ w celu:

1. Sprawdzenia stanu i kompletności wyposażenia samochodu i zał‚ogi przystosowanego do udział‚u w Zlocie.

2. Zgodności pojazdu z zadeklarowaną… klasą…, udział‚u w imprezie oraz obowiązkowym wyposażeniem

samochodu, którym jest sprzęt wynikają…cy z przepisów bezpieczeństwa Zlotu.

3. Za spóźnienie się™ na BK bez wzglą…du na jego czas, ustala się™ karą™ pieniężną… w wysokości 50 zł.

4. Samochód może by dopuszczony do startu, jeżeli będzie podstawiony na BK w czasie dział‚ania Sędziów.

5. Wszelkie odstępstwa po BK w stosunku do deklarowanej podczas BK klasy uznane będą… za oszustwo

i karane wykluczeniem zał‚ogi ze Zlotu.

13.4. Kolejność‡ startu:

Organizator koordynuje start do poszczególnych prób sportowych zał‚ogi. Zał‚ogi, które nie stawię… się™ na starcie zgodnie z wyznaczoną… kolejnością… startu do Zlotu mogą zostać wykluczeni ze Zlotu. Kolejność‡ startu poszczególnych zał‚óg Organizator poda na odprawie przed startem.

13.5. System startu do próby, pomiar czasu

Na starcie próby znajdować się™ będzie urządzenie elektroniczne wyposażone w światło czerwone i zielone.

Wyświetlacz urządzenia startowego będzie usytuowany tak, by był dobrze widoczny dla zał‚ogi w samochodzie stojącym na linii startu. Samochód z zał‚ogą ustawia się™ na linii startu, a urządzenie startowe, odlicza pulsacyjnie czas do startu (pięć‡ pulsacji światła czerwonego). Po 5 sekundach zał›wieca się™ zielone światło, które pali się™ 5 sekund. W tym czasie zał‚oga ma obowiązek startu do próby. Nie wystartowanie w tym czasie karane będzie karą… w wysokości 30 pkt. Za wykonanie przedwczesnego startu -„falstartu” wymierzona zostanie kara w wysokości 30 pkt.

Pomiar czasu rozpoczyna się™ od momentu zapalenia się™ zielonego światła.

Zatrzymanie pomiaru czasu nastąpi w momencie zatrzymania się™ samochodu na Mecie Stop.

Czas przejazdu mierzony jest na dwa stopery i uśredniany w przypadku różnic pomiarowych.

13.6. Karta drogowa.

Wydana zostanie oddzielnie na dzień„ 23 i 24 lipca 2011 r.

13.7. Jazda na trasie Zlotu i dojazdach między próbami. zgodnie z PRD.

13.8. Jazda według tał›m i podanych nr cyfrowych na trasie Zlotu narastają…co:

Poją™cie "jazda według tał›m i nr narastają…co" oznacza trasę jazdy od startu a następnie wg nr i strzał‚ek kierunkowych, tał›my natomiast ograniczają… szerokość‡ toru jazdy.

13.9. Jazda między tał›mami:

Pojecie "jazda między tał›mami" oznacza konieczność‡ jazdy torem wyznaczonym przez tał›my biegną…ce z lewej i prawej strony toru jazdy.

13.10. Punkty kontroli:

Na każdej próbie sportowej znajdują… się™: start i meta stop. Zał‚ogi zobowiązane są do zaliczenia wszystkich prób sportowych w swojej klasie. Niedopuszczalne jest zrywanie lub jakiekolwiek inne niszczenie oznaczeń„ trasy Zlotu, pod karą… dyskwalifikacji zał‚ogi. Próby przejazdu są zaliczane pod kontrolę… Sędziego oraz Sędziów pomocniczych rozstawionych na trasie przejazdu wykonywania danej próby sportowej.

13.11. Meta stop:

Wjazd na metą™ stop próby sportowej równoznaczny jest z zakończeniem próby. Meta stop – to linia mety

znajdująca się™ miedzy osiami pojazdu.

13.12. Taryfa:

Taryfa to 150% czasu przejazdu najwolniejszej zał‚ogi, liczonego od startu do mety w danej próbie sportowej.

14. Klasyfikacja:

Sklasyfikowane zostają… tylko te zał‚ogi, które ukończą… wszystkie próby określone przez Organizatora.

15. Punktacja:

W przypadku uzyskania przez różne zał‚ogi jednakowej pozycji w klasyfikacji przyznawana jest średnia arytmetyczna ilości punktów za kolejne pozycje w klasyfikacji, zał› miejsce jest przyznawane ex aequo.

16. Protesty:

Protesty wszelkiego rodzaju muszą… być przedstawione Dyrektorowi Zlotu lub przewodniczącemu ZSS tylko i wyłę…cznie na piśmie (zwię™zły opis protestu) wraz z potwierdzeniem opłaty 200 zł‚ w czasie do 30 min. po ogłoszeniu wyników nieoficjalnych, na których zostanie potwierdzony czas wywieszenia wstępnych wyników podpisany przez Dyrektora Zlotu lub Przewodniczącego ZSS.

Protest zostanie rozstrzygnięty po wysłuchaniu zainteresowanych stron i opinii Sędziów. Jeżeli protest okaże się™ nieuzasadniony, powyższa opłata przechodzi na konto Organizatora. Od decyzji władz Zlotu przysługuje odwołanie do Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego PZM w Rzeszowie.

17. Klasyfikacja Zlotu:

Klasyfikacja końcowa Zlotu dokonywana jest na podstawie sumy punktów z klasyfikacji poszczególnych prób sportowych.

17.1. Punktacja:

· Przerwanie tał›my lub przewrócenie – wyrwanie koś‚ka, który dotyka górną… częścią… materiał‚ową… do ziemi, na każdej wykonywanej próbie sportowej dolicza się™ do uzyskanego czasu: + 10 pkt.

· Nie wystartowanie w tym czasie karane będzie karą… w wysokości 30 pkt.

· Za wykonanie przedwczesnego startu -„falstartu” wymierzona zostanie kara w wysokości 30 pkt.

· Pomylenie próby – powrót do miejsca błędu – kontynuacja czasu wykonania próby.

· Próbę pokonania podjazdu – dopuszcza się™ wykonać przez zał‚ogę tylko trzy razy.

· Na końcowy wynik składają… się™ wszystkie punkty uzyskane w próbach przejazdu.

· W klasyfikacji końcowej Zlotu biorą… udział‚ tylko te zał‚ogi, które wykonał‚y wszystkie próby określone przez Organizatora.

· Zał‚oga, która nie podejmie danej próby sportowej otrzymuje + 600pkt.

· Za najechanie tylną… osię… na linię mety stop zał‚oga otrzymuje + 10 pkt. a za przekroczenie lub najechanie przednią osię… linii oddalonej o trzy metry od linii mety stop zał‚oga otrzymuje + 20 pkt.

18. Klasyfikacja generalna:

· Klasyfikacja generalna Zał‚óg dokonywana jest na podstawie sumy punktów z poszczególnych prób i uzyskanych wyników przez Zał‚ogę.

· Przewidujemy puchary oddzielnie dla kierowcy i pilota od I do III miejsca oraz nagrody rzeczowe

w przypadku ich pozyskania.

18. 1. Klasyfikacja Klubowa:

· Klasyfikacja Klubowa dokonywana jest na podstawie sumy punktów z poszczególnych prób i uzyskanych wyników przez 2 zał‚ogi z tego samego Klubu .

· Przewidujemy puchary w klasyfikacji Klubowej od I do III miejsca.

19. Dokumentacja Zlotu i program czasowy:

Organizator podaje na bieżąco informacje w biurze Zlotu lub w komunikatach na piśmie albo tablicy Zlotowej z jednoczesnym wykorzystaniem nagłośnienia – informacje o zmianach lub innych niezbędnych zmianach w celu sprawnego przebiegu Zlotu.

20. Pole namiotowe: bezpłatne z dnia 23 na 24 lipca 2011 r. w okolicach Remizy i stadionu w Osieku Jasielskim. JKMiRD posiada licencją™ na organizację™ imprez sportu samochodowego nr 33/S/2011, wydaną… przez Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego Warszawa.

Organizatorzy życzą… Zał‚ogom oraz sympatykom, kibicom wielu wrażeń i udanej integracyjnej imprezy traperskiej na pięknej ziemi jasielskiej w gminie Osiek Jasielski.

 

Jasło, 20 czerwca 2011 r.

 

Dyrektor Zlotu

Roland Szafarz

 

 

Zatwierdzono przez:

 

Józef Biernacki – lic kl. I Nr 680/08

Prezes JKMiRD w Jaśle

 

Okręgową… Komisję™ Sportu Samochodowego

Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie

Andrzej Makaran – Przewodniczący OKSS PZM