Aktualności

2 maja Świąto Flagi Państwowej

 

Flaga Narodowa.

 

Historia polskich barw narodowych się™ga wczesnego średniowiecza. To włał›nie wtedy po zakończeniu rozbicia dzielnicowego i zjednoczeniu ziem polskich powstał‚a chorą…giew Królestwa Polskiego. był nią biał‚y orześ‚ na czerwonym tle. Kolory te po raz pierwszy został‚y uznane za barwy narodowe 3 maja 1792 r. – w pierwszą… rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Podczas  jej uroczystych obchodów w cał‚ym kraju targanym rozbiorami panował‚ podniosły nastrój. Kobiety zakładał‚y wtedy biał‚e suknie , które specjalnie na tą™ okazję ozdabiał‚y czerwonymi wstą™gami. Wtedy jednak narodową… barwą… nie była klasyczna czerwień„, lecz nieco ciemniejszy karmazyn. Te same kolory towarzyszyły też powstał„com listopadowym. Ci, zbrojnie przeciwstawiają…c się™ rosyjskiemu panowaniu na polskich ziemiach, również walczyli pod biał‚o-czerwonymi sztandarami. Mówili wtedy, że biel symbolizuje wolność‡, o którą… przyszło im walczyć, a karmazyn – krew, którą… przelewali.

 

W rzeczywistości w 1831 r. Sejm Królestwa Polskiego przyjął te barwy, by stworzyć wśród żoś‚nierzy poczucie braterstwa oraz przybliżyć im prawdziwy cel walk – jedność‡ narodową…. Kolejne regulacje prawne dotyczące polskich barw narodowych podjął‚ w 1919 r.  Sejm Ustawodawczy, tuż po odzyskaniu przez Polską™ niepodległości 1 sierpnia uchwaliś‚ on ustawę , zgodnie z którą… barwami rzeczpospolitej był kolor biał‚y (u góry)  i czerwony (na dole). Później doprecyzowano, że kolor czerwony powinien mieć‡ karmazynowy odcień„. Jednak Już w 1927 r. z powodu dużych kosztów barwników karmazyn zamieniono na cynober – barwę podobną…, lecz nieco mniej intensywną…. Ostateczny kolor i kształ‚t flaga uzyskał‚a w 1980 r. ustawa z 31 stycznia o godle , barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej bardzo jasno sprecyzował‚a, jak powinna wyglą…dać‡ i jakie mieć‡ kolory. Flaga powinna być więc prostoką…tem podzielonym na dwa poziome pasy, biał‚y (u góry)  i czerwony (na dole), o proporcjach boków 5 : 8. kolor biał‚y nie jest jednak czysta bielę…, lecz jej srebrnym odcieniem. Z kolei kolor czerwony jest nieco ciemniejszym odcieniem karmazynu. (Tekst Jakub Olesiak)

 

02 maja został‚ ustanowiony dniem flagi.

 

Czy jednak  wywieszają…c przed naszymi domami narodowe barwy, zastanawiamy się™, ską…d się™ wzi곂y? Dlaczego akurat biel i czerwień„? Czy tak było zawsze, od początku polskości? Czy pamię™tamy, ilu naszych dzielnych rodaków musiał‚o oddać‡ życie, byśmy spokojnie mogli celebrować taki dzień„ jak dzisiejszy? Dla pokoleń naszych przodków biał‚o – czerwona flaga była tylko marzeniem. Nieosiągalnym. Odległym.  Jeszcze nie tak dawno próbowano zastąpię‡ ją… inną…, jednokolorową… szturmówką… wręczaną… podczas uroczystości ku czci socjalistycznej ojczyzny. Ale polskie barwy przetrwał‚y. Dzięki Polakom i ich czystym niczym biel na sztandarze sercami czerwonej, przelewanej za wolność‡, krwi.

 

Co oznaczają… nasze barwy.

 

Biel na polskiej fladze oznacza uczciwość‡, lojalność‡, pokorę i szlachetność‡. Czerwień„ to miłość‡, dzielność‡, żarliwość‡ i poświęcenie. Niemiecki land Turyngia i Hiszpał„ska prowincja Kantabria mają… takie same flagi jak polska flaga państwowa. Podobną… do polskiej mają… Czechy (różnię…cą… się™ niebieskim trójką…tem), Chile (różnię…cą… się™ niebieskim kwadratem z gwiazdka), Grenlandia (różnię…cą… się™ czerwono-biał‚ym koś‚em), Gibraltaru, Indonezji czerwono-biał‚a), Monako (czerwono – biał‚a z biał‚ym pionowym pasem po prawej stronie) i  Singapuru (różni się™ obecnością… półksiężyca i pięciu gwiazdek).

 

Jak bardzo biał‚o – czerwona.

 

Kolejność‡ barw polskiej flagi nie jest stał‚a od zawsze. Zdarzał‚o się™, że czerwień„ zajmował‚a miejsce bieli i odwrotnie. Oddzielną… sprawą… jest odcień„ czerwieni, który dopiero stosunkowo niedawno można było określić precyzyjnie, bez odwoływania się™ do poją™ć rodem z malarstwa, jak „karmazyn”, „karmin” czy „amarant”. Ustawa z 1919 r. w żaden sposób nie precyzował‚a odcienia czerwieni. tą™ luką™ wypełniła wydana w 1921r. broszura Ministerstwa Spraw Wojskowych, w której czerwień„ na  fladze była „karmazynowa”. 6 lat później na mocy rozporządzenia prezydenta zmieniono odcień„ czerwieni na „cynober”. Flagi w obowiązującym kolorze cynobru towarzyszyły nam do 1980 r., kiedy to w ustawie z 31 stycznia czerwień„ flagi sprecyzowano według wzorców technicznych, które w odróżnieniu od malarskich nie podlegają… „cieniowaniu”. Nie brzmi to pewnością… romantycznie ale nasza flaga jest tak bardzo biał‚o-czerwona dzięki ustaleniu odcienia „według wzoru CIELUV przy iluminacji C i geometrii pomiarowej d/O”.

 

Polska ma dwie flagi państwowe.

 

Min곂y włał›nie dwa lata od kiedy polską… flagę może wywiesię‡ każdy, kto chce i gdzie tylko znajdzie dla niej godne miejsce. Do 2004 r. wywieszanie flagi częściej niż podczas świę…t narodowych było niezgodne z prawem. Biel i czerwień„ trzymał‚y się™ blisko symboliki związanej z polską… państwowością… na długo zanim można je było nazwać symbolami narodowymi. W XIII wieku ksiꅿęta piastowscy zaczą™li umieszczać na tarczach herbowych biał‚ego orła na czerwonym polu. Kiedy rozbicie dzielnicowe dobiegał‚o końca, w 1295 r., powstał‚a taka sama dla cał‚ego państwa chorą…giew Królestwa Polskiego z Orłem Biał‚ym na czerwonym tle. Biel i czerwień„ wkrótce przeszły również na rycerskie chorą…gwie i proporce. Po kilkuset latach wię™zienia czerwieni w herbowym tle, uczestnicy powstania listopadowego do biał‚ych kokard symbolizujących czystość dꅿeń narodu dodali dostojność‡ i potęgꙠ czerwieni. Ale jeszcze wcześniej był w historii Polski epizod, w którym czerwień„ i biel wystąpiły razem. rolę™ herbowego tła odegrał‚y wówczas krwistoczerwone suknie.  3 maja 1792 r., w pierwszą… rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, niejedna patriotycznie usposobiona Polka przewiesiła przez pierś› strojną… karminową… satyną™.

 

Bardziej i mniej czerwona.

 

Kolory biał‚y i czerwony jako barwy państwowe Polski został‚y wprowadzone przez parlament 7 lutego 1831 r. Sejm Królestwa Polskiego zrobił‚ to „zważywszy potrzebę nadania jednostajnej oznaki, pod którą… winni się™ łę…czyć Polacy”. Urzą™dowo zatwierdzono wyglą…d polskiej flagi państwowej 1 sierpnia 1919 r., uchwalają…c ustawę o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa precyzyjnie określa wyglą…d chorą…gwi i sztandarów, flag poselstw i konsulatów, a także polskiej bandery morskiej. Wyraźnie precyzował‚a, ze pas górny ma być na fladze biał‚y, a dolny czerwony. Od czasu wejścia a życie tej ustawy wyglą…d polskiej flagi nie zmieniś‚ w tym sensie, ze dwa równe pasy – bieli i czerwieni – niezmiennie eksponowane są w takiej samej kolejności i proporcjach. Polski orześ‚, jak to wówczas określano „polski emblem”, został‚ oficjalnie uznany w roku 1918. To włał›nie z orłem wiꅿe siꙠ wiele zmian, jakim podlegał‚a druga z polskich flag państwowych, to jest ta z godł‚em umieszczonym w biał‚ym polu, a przeznaczona dla przedstawicielstw dyplomatycznych i używana na morzach jako polska bandera handlowa. W okresie PRL orześ‚ straciś‚ koroną™. Kształ‚t orła i tarczy wprowadzony w 1955 r., jeśli nie liczyć braku korony, był identyczny jak ten który w 1927 r. zatwierdzono jako oficjalne godło II Rzeczypospolitej. Od 1989 r. orześ‚ na fladze państwowej eksponowanej w przedstawicielstwach dyplomatycznych i na morskich statkach handlowych znowu ma koroną™. Kształ‚t godła ostatnio zmodyfikowano w 1990 r. Flagi Polski z godł‚em używa się™ na  lą…dowiskach i lotniskach cywilnych do oznakowania cywilnych samolotów odbywają…cych loty za granicę, a także w kapitanatach portów. Niedawno dołę…czyliśmy do takich państw, jak USA czy Szwecja, które obchodzą… świę™to swojej flagi. Ustawa z 20 lutego 2004 r. wprowadziła Dzień„ Flagi Polskiej.  Obchodzony jest 2 maja, to jest w dniu, w którym w Polsce Ludowej w pośpiechu zdejmowano flagi po 1 maja, żeby nie zdꅿyły wprowadzię‡ podniosłej atmosfery podczas Świąta Konstytucji 3 maja. Zgodnie z projektem Senatu RP, 2 maja miał‚ być Dniem Orła Biał‚ego. Dzień„ Flagi mamy w wyniku decyzji Sejmu.