Aktualności

Walne Zebranie Członków Sprawozdawczo – Wyborcze

 

Walne Zebranie Członków Sprawozdawczo – Wyborcze JKMiRD  odbędzie
się™ w dniu; 10 lutego 2011 r. o godz. 1700 I – termin  II – termin o 1715.

 

Miejsce: Sala Konferencyjna Formy Trans – Wiert Jasło, ul. Przemysłowa 11.

Tel. kont. 602 581 659

 

 

Porządek obrad:

Otwarcie Walnego Zebrania Członków Klubu oraz powitanie zaproszonych Gości,

Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Sekretarza oraz Zastępcy Sekretarza,

Wręczenie odznaczeń„,

Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu,

Wybór Komisji  Walnego Zebrania Członków Klubu,a/. Mandatowo – Wyborczej 3 osoby,b/. Wniosków i Uchwał‚ 3 osoby,

Sprawozdanie z dział‚alności  JKMiRD za lata 2007 -2010,

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

Sprawozdanie Komisji Mandatowej,

Dyskusja,

Podjście uchwał‚ w sprawie zmian w statucie JKMiRD § 32 Statutu,

Udzielenie absolutorium przez KR ustępującemu Zarządowi § 28 pkt 4 Statutu,

Sprawozdanie Komisji Wyborczej,

Wybór Komisji Skrutacyjnej 3 osoby,

Wybory  Władz Klubu 5 osób, KR 3 osoby, i delegatów na Okręgowy Zjazd PZM 6 osób zgodnie z uchwał‚ą… ZO PZM z 22.12.2010 r.,

Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał‚,

Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej,

Przedstawienie planu pracy JKMiRD na 2011r.,

Dyskusja nad planem pracy,

Ukonstytuowanie się™ nowo wybranego Zarządu Klubu i KR  – pierwsze posiedzenie,

Ogłoszenie ukonstytuowania się™ Zarządu Klubu i KR,

Podjście uchwał‚ programowych,

Zamknięcie  Walnego Zebrania Członków Klubu – posiłek.