Aktualności

Podpisanie umowy

W dniu 11 sierpnia 2010 r. podpisano umową™ pomiedzy Gminą… Dębowiec reprezentowaną… przez: Wójta Gminy – Zbigniewa Staniszewskiego w treści umowy "Użyczają…cym" a Jasielskim Klubem Motorowym i Ratownictwa Drogowego w Jaśle reprezentowanym przez: Józefa Biernackiego – prezesa i Bogusława Muszał„skiego – sekretarza sekcji samochodów terenowych 4×4, zwanym w treści umowy "Biorą…cym w użyczenie" grunty jako nieuzytki w m. Wola Dębowiek w celu organizacji imprezy pod nazwą… IX Zlot Samochodów Terenowych 4×4 na czas od 11 sierpnia do 20 sierpnia 2010 r.